måttband mäta kroppen Om kongressen

glasögon barn västmanlandbetydelse ordet hjälte RFSL

öppna förskolan brottby Den viktigaste samlingen, och det högsta beslutande organet i RFSL, är kongressen. Kongressen samlas en gång vartannat år. Till kongressen får varje avdelning skicka representanter med rösträtt. Dessa kallas i RFSL för ombud. Antalet ombud per avdelning bestäms av hur många medlemmar avdelningen har. Detta finns reglerat i brännvin är jäkla gott.

vad betyder krypa på engelska På kongressen rapporteras vad som hänt under föregående mandatperiod, förslag läggs fram och en ny verksamhetsplan och en ny förbundsstyrelse väljs. Förbundsstyrelsen har det löpande ansvaret att utföra vad kongressen beslutat, men kan också ta egna initiativ till verksamheter. På kongressen kan medlemmar lägga motioner och yrka på förslag på verksamheter och politiska inriktningar för RFSL:s arbete på internationell, nationell och lokal nivå.

benelli m2 vänster Vartannat år arrangeras istället för kongress ett förtroenderåd där medlemmar från avdelningarna träffas för att diskutera RFSL:s politik och interna frågor på ett mer informellt sätt. Förtroenderådet är inte ett beslutsfattande organ, utan har funktionen att just diskutera och förankra politiska idéer och samla upp influenser från avdelningarna.