bussar på biogas Avdelningsstadgar för RFSL

kvartersakuten surbrunn husläkareretailer definition français RFSL

långholmens vandrarhem stockholm sweden Avdelningsstadgarna antogs vid RFSL:s kongress 14-05-02/05-04. De gäller för alla avdelningar och deras verksamheter, och ska gälla för alla föreningar som ansluter sig till förbundet RFSL.

transportstyrelsen adress örebro Om en avdelning vill att stadgarna ska avvika från de ordinarie avdelningsstadgarna genom tillägg kan de, i enlighet med § 9.3, anta sådana tillägg. Dessa skickas sedan till förbundsstyrelsen för kännedom.

sockerpasta hållbarhet på tårta stick äggstockarna gravid

§ 1 Föreningens namn

 • ställa in bindningar slalomskidor barn 1.1 Föreningens namn är RFSL ___________

§ 2 Tillhörighet

 • lökholmen sandhamn boende 2.1 RFSL ____(som ovan)______ är en ideell förening och en avdelning inom RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.självmord hjälp chatt § 2.2 Avdelningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 Syfte, ändamål och verksamhet

 • systembolaget öppettider göteborg 3.1 Avdelningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, har lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter att leva och verka.
 • sexuella övergrepp straff 3.2 Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande verksamhet, i den mån avdelningen har möjligheter och resurser till, för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Dessa verksamheter ska stämma överens med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar, beslut som fattas av RFSL:s kongress samt övriga styrdokument.

§ 4 Medlemskap

 • bäcken hc facebook 4.1 Avdelningen består av medlemmar som erkänner avdelningens och förbundets syfte och ändamål samt betalar medlemsavgift.
 • tvättmedel via sensitive 4.2 Medlemsavgiften fastställs av RFSL:s ordinarie kongress.
 • göra lammkotletter i ugnen 4.3 Avdelningsstyrelsen kan utesluta en medlem som allvarligt skadat avdelningens verksamhet eller anseende eller om andra allvarliga skäl finns. Ett sådant beslut fattas av styrelsen med två tredjedelars (2/3) majoritet och under sluten omröstning. Medlemmen måste ges tillfälle att yttra sig inför styrelsen innan beslut om uteslutning fattas. Medlemmen har rätt att överklaga beslutet på nästkommande årsmöte.
 • recept på enkla snabba småkakor 4.4 Varje medlem i avdelningen har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag vid årsmöte och extra årsmöte samt avlämna motioner till ordinarie årsmöte.

§ 5 Organisation

 • asiatisk fisksås innehåll 5.1 Årsmöte 
 • skräckfilmer januari 2016 5.1.1 Avdelningens högsta beslutande organ är årsmötet.
 • lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet 5.1.2 Årsmötet ska hållas senast före 31 mars varje år.
 • fillers läppar sundsvall 5.1.3 Medlemmarna ska ha fått sin kallelse till årsmötet senast sex (6) veckor före årsmötet.
 • karlar ülkesi elsa aldırma indir 5.1.4 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning. Om årsmötet ska ta upp förändringar av stadgarna ska det framgå av kallelsen.
 • mäta avstånd med mobilen 5.1.5 Motioner till årsmötet ska ha kommit till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet.
 • simma lugnt larry säsong 1 5.1.6 Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor före årsmötet.
 • ljusstake vägg svart 5.1.7 Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:
 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium
 5. Mötesordförande
 6. Mötessekreterare
 7. Val av protokolljusterare
 8. Val av rösträknare
 9. Fastställande av dagordningen
 10. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 11. Revisorernas berättelse
 12. Fastställande av resultat- och balansräkning
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Propositioner
 15. Motioner
 16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
 17. Val:
  • Styrelse
   1. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
   2. Ordförande
   3. Kassör
   4. Övriga ordinarie ledamöter**
   5. Ersättare
  • Kongressombud
  • Valberedning
  • Revisorer
  • Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
 18. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 19. Mötets avslutande.

återkomma på engelska **vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

 • lagändring insemination ensamstående 5.2 Extra årsmöte
 • seriös kanariefågel uppfödare 5.2.1 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om den själv finner det nödvändigt.
 • näringskedja med djur och växter i öknen 5.2.2 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om någon av avdelningens revisorer eller förbundets revisorer så begär.
 • västerås sjukhus ingång 27 5.2.3 Det extra årsmötet får endast behandla den eller de frågor som föranlett mötet, vilket ska framgå i kallelsen.
 • hur länge gäller passet i turkiet 5.2.4 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om en tiondel (1/10) av avdelningens medlemmar så begär, dock minst tio (10) stycken. Om avdelningen har färre än tio (10) medlemmar, krävs att hälften av medlemmarna begär det.
 • försäkra bil if 5.2.5 Ett extra årsmöte ska hållas senast fem (5) veckor efter det att begäran om detta kommit in till styrelsen.
 • åsikten ljungby conny 5.2.6 Ett extra årsmöte får inte hållas förrän minst två (2) månader efter det att ett ordinarie årsmöte eller extra årsmöte senast hölls. Detta gäller inte om det begärts av en revisor vid granskande verksamhet.
 • folktandvården skåne priser 5.2.7 Medlemmarna ska ha fått sin kallelse till extra årsmötet senast två (2) veckor före årsmötet.
 • fastighetsbyrån uppsala josefin 5.2.8 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet. Kallelsen ska också innehålla dagordningen för mötet.
 • privat pensionsförsäkring skatt 5.2.9 På extra årsmötet ska följande frågor behandlas.
 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium
 5. Mötesordförande
 6. Mötessekreterare
 7. Val av protokolljusterare
 8. Val av rösträknare
 9. Fastställande av dagordningen
 10. Den eller de frågor som föranlett det extra årsmötets utlysande
 11. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 12. Mötets avslutande
 • bjørn dæhlie champion jakke test 5.3 Styrelsen
 • upprepade gånger synonym 5.3.1 Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen är avdelningens näst högsta beslutande organ.
 • geminis horoscopo para mañana 5.3.2 Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter, minst fem (5) och max 13, inklusive ordförande, kassör och eventuella andra benämnda poster. Till styrelsen kan även väljas ersättare för ledamöter. Mångfald, vad gäller exempelvis sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, hälsa, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder och socioekonomisk bakgrund, ska eftersträvas så långt det är praktiskt möjligt.
 • vad betyder tillsvidaretjänst 5.3.3 Styrelsen leder föreningsverksamheten och ansvarar för avdelningens ekonomi. Styrelsen ska också verkställa och följa upp de beslut som årsmötet har fattat.
 • pris på guld 18 karat 5.3.4 Styrelsen ska ha minst sex (6)protokollförda möten om året.
 • badrumsbelysning vägg antik 5.3.5 För att styrelsen ska få fatta beslut måste alla styrelseledamöter ha kallats till mötet i vederbörlig ordning senast sju dagar innan mötet och antalet närvarande styrelsemedlemmar måste vara minst hälften av det totala antalet ordinarie ledamöter.
 • ryggmuskel träning hemma 5.3.6 Under styrelsemöten har avdelningens medlemmar rätt att närvara, yttra sig och att lämna förslag. Detta gäller inte om styrelsen beslutar annat för behandling av särskilt ärende.
 • willhem kontakt borås 5.3.7 Beslut taget per capsulam ska protokollföras och ska tas upp vid nästa styrelsemöte.
 • happy food store sveavägen stockholm 5.3.8 Endast den som är medlem i avdelningen kan bli vald som styrelsemedlem.
 • tackel och tåg cafe öppettider 5.3.9 En person som är anställd av avdelningen eller som är valberedare eller revisor i avdelningen kan inte vara styrelsemedlem.
 • jämför försäkringar på bil 5.3.10 Ordförande kallar till styrelsens möten. Denna uppgift kan delegeras.
 • jessica wahlgren glasögon 5.3.11 Styrelsen ansvarar för att till årsmötet överlämna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse över avdelningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret.
 • punk kläder london 5.3.12 Styrelsen ansvarar för att till årsmötet överlämna en verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår.
 • inriktad på synonym 5.3.13 Styrelsen kan adjungera personer antingen för enskilda ärenden, helt möte eller längre tid

§ 6 Beslut

 • sour fisk päronglass 6.1 Beslut fattas med enkel majoritet utom då annat anges. Vid personval ska relativ majoritet tillämpas.
 • mina åsikter på engelska 6.2.1 Vid personval ska omröstningen vara sluten om någon begär det.
 • indian garden heleneborgsgatan öppettider 6.2.2 Sluten omröstning kan tillämpas av årsmötet i andra frågor än personval om en enkel majoritet röstar för det. Det är inte möjligt för styrelsen eller andra organ i avdelningen att tillämpa sluten omröstning i andra frågor än vid personval.
 • kanot göteborg delsjön 6.3 Om två alternativ får lika många röster har ordföranden för mötet en utslagsröst. Detta gäller dock inte vid årsmöten, personval eller vid sluten omröstning. Vid lika röstetal i de fallen avgörs frågan i stället genom lottning.
 • äldreboende malmö kostnad 6.4 Det är aldrig tillåtet att rösta genom fullmakt.

§ 7 Förvaltning

 • skadat ledband i knät 7.1 Avdelningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
 • zebramönstrad matta hm 7.2 Styrelsemedlemmar kan av styrelsen väljas till firmatecknare.
 • gravid hur tidigt illamående 7.3 Firma ska tecknas av två (2) i förening på ett sådant sätt som styrelsen bestämmer.
 • svårt att få igång magen efter operation 7.4 Styrelsen eller firmatecknare har rätt att meddela begränsade fullmakter, exempelvis för bank- och postärenden.

§ 8 Revision

 • köpa böcker bibliotek 8.1 Avdelningen ska ha minst två (2) revisorer. Anlitas auktoriserad revisor krävs endast en (1).
 • frödinge prinsesstårta kalorier 8.2 Revisorerna ska fortlöpande under verksamhetsåret granska styrelsens och eventuella arbetsgruppers arbete och förvaltning.
 • operera krokiga tår 8.3 Avdelningens eller förbundets revisorer har rätt att omedelbart få ta del av alla handlingar som rör avdelningen.
 • fredrik jonsson vindelns rökeri 8.4 Bokslutet ska ha kommit till revisorerna senast fyra (4) veckorinnan årsmötet.
 • kinesiska nyåret 2018 göteborg 8.5 Revisorerna ska inför ordinarie årsmöte upprätta revisionsberättelse över det gångna verksamhetsåret. Revisionsberättelsen ska innehålla förslag till årsmötet om avdelningens avgående styrelse ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. Revisorerna ska även yttra sig över styrelsens förslag till hantering av resultat- och balansräkning.
 • hälsar på osynliga barn 8.6 Revisionsberättelse ska ha kommit till styrelsen senast tre (3) veckor före ordinarie årsmöte.

§ 9 Stadgetolkning och ändring av stadgarna

 • översätt grekiska alfabetet till svenska 9.1 För avdelning gäller de avdelningsstadgar som kongressen har beslutat. Ändring av avdelningsstadgar beslutas på förbundskongress med enkel majoritet bland närvarande röstberättigade ombud. För ändring av § 1, § 2, § 3, § 9 och § 10 krävs beslut med två tredjedelars (2/3) majoritet bland närvarande röstberättigade ombud eller beslut med enkel majoritet på två (2) på varandra följande ordinarie förbundskongresser. Kongressens ändringar av avdelningsstadgarna gäller utan att avdelning bekräftar dessa.
 • nacka byggnadsvård överjärva gård 9.2 Avdelningens årsmöte kan anta lokala tilläggsstadgar. Dessa tilläggsstadgar får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa avdelningsstadgar. Tilläggsstadgar ska skickas till förbundsstyrelsen.
 • fästisar till mac 9.3 För antagande och/eller upphävande av tilläggsstadgar krävs beslut på avdelningens ordinarie årsmöte med två tredjedelars (2/3) majoritet av de röstberättigade eller beslut med enkel majoritet på två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten.
 • ifrågasätter allt jag gör 9.4 Förbundsstyrelsen avgör tvister i avdelningen rörande tolkning av dessa stadgar och eventuella tilläggsstadgar.

§ 10 Upplösning av avdelningen

 • varför är rött te bra 10.1 Beslut om avdelningens upplösning kan endast fattas vid två (2) på varandra följande årsmöten, varvid det ena ska vara ordinarie. Beslutet måste stödjas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade.
 • försäkra obromsat släp 10.2 Föreningen kan inte upplösas om minst tio (10) av avdelningens medlemmar motsätter sig detta. Vid ett medlemsantal mindre än tio (10) stycken, så kan föreningen inte upplösas om minst hälften av medlemmarna motsätter sig detta.
 • nivån av fysisk aktivitet på vektreduksjon 10.3 Avdelningens medel och tillgångar ska efter upplösningen tillfalla Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL).
 • citat om svartsjuka människor 10.4 Avdelningen kan inte lämna förbundet RFSL om minst tio (10) medlemmar motsätter sig detta. Vid ett medlemsantal mindre än tio (10) stycken, så kan avdelningen inte lämna förbundet RFSL om minst hälften av medlemmarna motsätter sig detta.

vad innehåller chipotlesås lectura cartas tarot gratis español Begreppsförklaringar

blommor malmö triangeln torka aldrig tårar utan handskar stream online Per capsulam: Skyndsamt beslut som tas utan att styrelsemedlemmarna samlas för ett fysiskt styrelsemöte som kallats till på förhand. Oftast tas ett sådant beslut via telefon eller e-post. Denna typ av beslut tas bara när frågan inte kan vänta till nästa styrelsemöte och det inte heller finns tid att samlas till ett extrainkallat styrelsemöte. Per capsulam-beslut förs lämpligtvis in i nästa styrelsemötes protokoll och regleras av en arbets- och delegationsordning.

symtom på nervöst sammanbrott blåsor runt munnen allergi Enkel majoritet: Med enkel majoritet menas mer än hälften av antalet lämnade röster. Detta är det vanligaste sättet att fatta demokratiska beslut på.

högtider islam ramadan aktiv träning uppsägning Kvalificerad majoritet: Med kvalificerad majoritet menas att en viss procent av röstetalen, högre än den vid enkel majoritet, måste uppnås för att ett beslut ska gå igenom, t.ex. två tredjedelars eller tre fjärdedelars majoritet.

svagt plus på clearblue digital erikshjälpen lund öppettider Relativ majoritet: Med relativ majoritet menas att den eller de som har fått högsta antalet röster är vald/a oavsett hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster. Används i regel vid personval och inte i sakfrågor.