löftena skola ej svika Avskaffa hiv-positivas informationsplikt

polisen olyckor örebrolåsa upp operatörslåst ipad air RFSL

växtvärk andra graviditeten Den nya kunskap vi i dag har om överföringsrisker, bör bidra till en förändring av smittskyddslagstiftningens utformning. Informationsplikten för personer som lever med hiv bör avskaffas snarast.

vad räknas som övre medelklass 30 juli 2015

änglar och demoner film uppföljare 1985 inkluderades hiv i den svenska smittskyddslagstiftningen. Syftet var att ge stöd till de åtgärder man ansåg nödvändiga för att bromsa överföringarna av hiv, en infektion man då var övertygad om att kunde bli en epidemi utom all kontroll.

tillverkande företag engelska Trots den begränsade kunskap som då fanns om hiv konstaterade regeringen i förarbetena till lagen att: ”Om något botemedel upptäcks som innebär att den smittade kan bli smittfri, kommer detta självklart att ändra synen på när smittsamhet föreligger. Detsamma blir förhållandet om man skulle finna att infektionen, oavsett om något botemedel finns att tillgå eller ej, inte är smittsam i vissa perioder” (Prop. 1985/86:13).

klösterle skipass preise I oktober 2013 lanserade Folkhälsomyndigheten kunskapsunderlaget “Smittsamhet vid behandlad hivinfektion”. Där slår myndigheten fast att risken för att överföra hiv genom sexuell kontakt vid välfungerande behandling, när kondom används, är närmast obefintlig.Risken bedöms även som mycket liten om kondom inte används.

runt eller fyrkantigt köksbord I Sverige har över 90 procent av de som fått en hivdiagnos en välfungerande behandling i dag. I enlighet med de intentioner som fanns i förarbetena till smittskyddslagstiftningen från 1985, måste därför den kunskap vi nu har om överföringsrisker, bidra till en förändring av smittskyddslagstiftningens utformning.

sexuella övergrepp barn konsekvenser Ett av de ställningstaganden som RFSL, RFSU och Hiv-Sverige oftast får förklara är just varför vi anser att den så kallade informationsplikten borde tas bort för personer som lever med hiv. Informationsplikten är en av flera förhållningsregler som personer som lever med hiv måste följa enligt den gällande smittskyddslagstiftningen. Informationsplikten kräver att den som lever med hiv ska informera sina sexpartners om sin hiv. Informationsplikten tar bort fokus från det som är hivpreventionens mest centrala budskap: att samtliga personer i det sexuella mötet bär ansvaret för att skydda sig själv och sin partner. Så som lagstiftningen är utformad vilar ansvaret på den av parterna som vet om sin hiv att informera. Detta trots att över 90 procent av dem som i dag lever med hiv har en välfungerande behandling och därmed utsätter sexpartners för en närmast obefintlig risk för hivöverföring. Det står i stark kontrast till det faktum att det är de som inte vet om att de bär på hiv som överför viruset i de flesta fall till andra. Det är alltså dessa odiagnostiserade det finns en stor risk att få viruset överfört från. För denna grupp gäller förstås ingen informationsplikt då de inget vet och därför heller inte har något att berätta. Informationsplikten är därför kontraproduktiv och den bidrar till att stigmatisera personer som lever med hiv och vet om sin status.

sträckning baksida lår knäveck RFSL, RFSU och Hiv-Sverige har sedan informationsplikten lagreglerades 2004 jobbat för en översyn av smittskyddslagen och ett avskaffande av informationsplikten. Vi har stött på patrull inom myndigheter, smittskyddsläkare, deras jurister och bland beslutsfattare. Ofta bemöts vi av en uppfattning om att vi inte helt har förstått hur lagen fungerar eller en övertygelse om att vi vill ta hiv ut ur smittskyddslagen. Så är inte fallet. Vi anser att hiv måste ingå i smittskyddslagen ur ett preventions- och behandlingsperspektiv. Men vi anser att lagen enkelt kan utformas på så sätt att hiv, och eventuellt andra relevanta sjukdomar, undantas från de förhållningsregler som är kontraproduktiva, som frångår det som är preventionens centrala budskap, som stigmatiserar personer som lever med hiv, och som inte ligger i linje med den kunskap vi numera har om överföringsrisker.

gratis födelsedagskort med musik För att underlätta för beslutsfattare och tjänstemän har vi i samarbete med jurister tagit fram ett exempel på hur smittskyddslagen kan formuleras för att råda bot på de missuppfattningar om vårt ställningstagande som kan synas finnas. lucky bowl höör priser

ny italiensk restaurang lund mårtenstorget Det är nu vår förhoppning att regeringen ser till att en översyn av smittskyddslagen sker skyndsamt och att informationsplikten för personer som lever med hiv därmed kan avskaffas inom en nära framtid.

taylorismo e fordismo diferenças förlåt mig tv play Christian Antoni Möllerop
Vice förbundsordförande RFSL

mailadresser region skåne salomon pjäxor storlek barn Kristina Ljungros
Förbundsordförande RFSU

bortfall översättning engelska smittar vattkoppor när de torkat Christina Franzén
Ordförande Hiv-Sverigeskönheten i allt stream

stefan sundström malena ackord ta skärmdump samsung a3