levande föda film Remissyttranden

truckförare jobb göteborgadenom låggradig dysplasi RFSL

restaurang östra station meny RFSL är remissinstans på offentliga utredningar när det gäller frågor som specifikt berör hbtq-personer och i en del andra, mer generella, frågor. I en del fall väljer förbundet att även yttra sig i fråga om utredningar som vi inte är remissinstans till.

ohållbar situation på engelska Här kan du läsa remissyttranden samt officiella skrivelser RFSL inkommit med sedan 2010. RFSL:s ställningstaganden grundar sig i principprogrammet och beslut av kongressen och/eller förbundsstyrelsen. Remissyttranden fastställs av RFSL:s förbundsstyrelse eller av förbundsstyrelsens verkställande utskott.

Remissyttrande över Ds 2018:17 – Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

hotel riu waikiki playa del inglés förutsättningar för lärande och trygghet 15  juni 2018

resväska rusta kvalitet Sammanfattning av RFSL:s synpunkter:

hosta ont i bröstet svårt att andas –  RFSL ser mycket positivt på att särskilja den medicinska behandlingen vid könsdysfori från de juridiska processerna kring ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.
–  RFSL ser mycket positivt på att det blir en enkel administrativ process för personer över 18 år att ändra det kön som framgår av folkbokföringen, samt att det inte ska krävas någon diagnos eller intyg på att önskan om att ändra juridiskt kön är i linje med ens könsidentitet.
–  RFSL ser mycket positivt på att det blir en enkel administrativ process för barn över 12 år som har sina vårdnadshavares tillåtelse att ändra det kön som framgår av folkbokföringen.
–  RFSL anser att det är olyckligt att det krävs medicinsk prövning för att få ändra juridiskt kön ytterligare en gång. I och med att intyg från vårdgivare krävs för att få tillgång till nytt juridiskt kön, både för personer som gör ytterligare ändringar och för personer mellan 15-18 år, sammanblandas juridiken med vården på ett sätt som tydligt går emot regeringens direktiv för utredningen.
–  RFSL anser att alla skrivningar där det står “personen kan antas komma att leva i samma könsidentitet även i framtiden” ska ändras till “beslutet är fast förankrat hos personen”, för att öka den enskildes individuella självbestämmanderätt.
–  RFSL anser att intersexpersoners situation och behov i viss mån skiljer sig från transpersoners och att det är rimligt att det bör vara en enkel process för personer med intersexvariationer över 12 år att ändra det kön som framgår av folkbokföringen. Att ha en dokumenterad intersexvariation borde vara underlag nog för att få möjlighet att göra upprepade ändringar om en person själv vill göra det.
–  RFSL anser att det är bra att ändringar av intersexbarn under 12 års juridiska kön enbart kan ske om det är i linje med barnets egen könsidentitet, vilket innebär att barnet måste vara tillräckligt gammalt och moget för att ha en könsidentitet och en egen åsikt i frågan.
–  Det är positivt att det, i och med detta lagförslag, blir möjligt för ungdomar mellan 12-18 år som enbart har en vårdnadshavares stöd att kunna ansöka om nytt juridiskt kön.
–  Vi ser positivt på att ungdomar mellan 15 och 18 år ska kunna ansöka om nytt juridiskt kön på egen hand, utan vårdnadshavares underskrift, men olyckligt att det ska krävas ett intyg från en vårdgivare för att kunna göra detta.
–  RFSL menar att möjlighet till namnändring för unga utan vårdnadshavares medgivande inte ska vara villkorat med att ha ändrat juridiskt kön. Det bör rimligtvis inte vara mer administrativt krångligt att byta förnamn än att byta juridiskt kön för de unga som behöver det.
–  RFSL efterfrågar en tydlig beskrivning av hur och om Socialstyrelsens handläggning av ärendena omfattas av sekretessbestämmelse.
–  RFSL anser att det vore att föredra att lämna diskrimineringslagen orörd i nuläget, på grund av de undermåliga förarbetena till förslag på förändring av diskrimineringslagen samt att utredarens intention att lagändringen inte ska innebära någon ändring i sak inte uppfylls. RFSL anser att en ny utredning bör tillsättas för att se över detta.
–  RFSL förespråkar att Sverige inför könsneutrala personnummer, och att juridiskt kön blir något som registreras separat i folkbokföringen.

hästar finns inte flashback amadeus kebab helsingborg öppettider

kylen håller inte temperaturen  

Remissyttrande över Ds 2018:11 – Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

vad är grundläggande aritmetik salutogent synsätt i skolan 16 juni 2018

djurgården golf shop Sammanfattning av RFSL:s synpunkter:

solförmörkelse 2018 31 januari – RFSL ser mycket positivt på att särskilja den medicinska behandlingen vid könsdysfori från de juridiska processerna kring ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.
– Det är mycket positivt att alla vars kropp inte stämmer överens med ens könsidentitet omfattas av den nya lagen och att även ickebinära, som behöver, kommer att få tillgång till underlivsoperationer.
– RFSL är också väldigt positiva till att ta bort tillståndskravet för myndiga personer så att beslutet flyttas från Rättsliga rådet till den myndiga personen själv i samråd med behandlande läkare.
– RFSL anser att alla skrivningar där det står “personen måste antas komma att leva i samma könsidentitet även i framtiden” ska ändras till “beslutet är fast förankrat hos personen”, för att öka den enskildes inflytande över vården.
– RFSL ser att det kommer att bli mycket svårt för personer under 18 år att få möjlighet att få vård genom denna nya lagstiftning, då “synnerliga skäl” för ingrepp i könsorganen ska finnas och Rättsliga rådet föreslås göra en tillståndsprövning. RFSL anser att tillgång till vård som kan minska lidande inte endast kan ges till myndiga personer. Vårdbehovet och vårdens möjlighet till goda resultat ska styra, inte personens ålder.
– RFSL vill att Rättsliga rådet, utifrån bristande kompetens och lågt förtroende bland både transpersoner och könsutredningsteam, fråntas sin roll som beslutsfattare gällande könsbekräftande underlivskirurgi.
– RFSL anser att det är problematiskt att tillgången till vård för intersexpersoner (gamla noga att samtycka och efterfråga vård) riskerar att försämras i och med detta lagförslag. Trots detta anser vi att regeringen bör gå framåt med denna lagstiftning (med våra föreslagna ändringar) men snarast tillsätta en ny utredning där det görs en översyn av helhetssituationen för intersexpersoner gällande vård och rättigheter. En utredning behövs för att säkerställa tillgång till vård för personer som behöver det och för att skydda barn mot kosmetiska ingrepp i könsorganen som sker utan barnets samtycke.

öppet spår anmälan upptagna på engelska

Remissyttrande över Ds 2018:4 – En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället

kappa zara säljes blödande magsår medicin 17 maj 2018

sås till varmrökt lax lchf Gällande den föreslagna bidragsförordningen anser RFSL att det behöver finnas finansiellt utrymme för administration av projektansökningar, kompetensutveckling, kapacitetshöjning och rapportering för att förbundet ska kunna ha möjlighet att nyttja bidraget i den omfattning vi behöver lokalt och nationellt. Det är också problematiskt att satsningen enbart rör ”bevakning eller annat skydd av en byggnad, lokal eller annan anläggning”. Detta då mycket av RFSL:s verksamhet sker i det offentliga rummet, där polisens resurser inte alltid är tillräcklig. RFSL bedömer att det kommer att behövas utökad hbtq-kompetens hos både Kammarkollegiet och Polismyndigheten. RFSL förordar även att Sverige, i enlighet med FN:s konvention mot rasdiskriminering, inför ett förbud mot rasistiska organisationer.

filmjölksbröd i långpanna lingon lanterna mágica bergman

vad heter dubbla budskap på engelska  

Remissyttrande över SOU 2017:101 – Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen

tvättställsskåp fristående handfat fisk simmar med huvudet snett nedåt 5 maj 2018

antabus hur länge sitter det i RFSL tillstyrker utredningens förslag att utvidga vilka som kan likställas med föräldrar, dock vill förbundet se en lösning där alla vuxna som tar ett föräldraansvar för ett barn ska kunna likställas med förälder i föräldraförsäkringens mening, oavsett inbördes relationer. RFSL anser att 90 dagar ska kunna överlåtas till personer som inte är likställda med föräldrar, framför allt för att underlätta för ensamstående föräldrar. RFSL anser vidare att det måste skapas en lösning där upp till fyra personer, två föräldrar samt två personer som likställs med föräldrar, kan dela lika på föräldrapenningsdagarna, och avråder från att reservera ytterligare 40 dagar till vardera vårdnadshavare. Om fler dagar ska reserveras till respektive vårdnadshavare behövs en flexibilitet kring detta så att familjekonstellationer med fyra vuxna som delar på föräldraansvaret kan fortsätta dela lika på föräldrapenningsdagarna.

utbildningar innebandy småland bostaden umeå jobb

hejaregatan 10 växjö  

Remissyttrande över SOU 2017:92 – Transpersoner i Sverige. Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

dubbelliv säsong 1 avsnitt 11 flagga röd vit blå tre stjärnor 19 mars 2018

core övningar för bättre hållning RFSL vill övergripande uppmärksamma utredningen Transpersoner i Sverige. Förslag till stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för sitt framstående arbete med att involvera berörda parter i utredningsarbetet. Vi bedömer att utredningen upparbetat ett stort förtroende hos många transpersoner runt om i landet och hoppas därför att regeringen nu förvaltar detta förtroende genom att göra verklighet av utredningens förslag.

sveriges energianvändning 1900 ikea duktig spielküche oberteil Utredningen innehåller många väl avvägda och behövda förslag. RFSL vill särskilt lyfta fram några av dem:

hastighet släp tyskland Tredje juridiskt kön
RFSL välkomnar en utredning av ett tredje juridiskt kön. Många icke-binära transpersoner uttrycker behovet av att kunna bli korrekt registrerade. Det har vid ett antal tillfällen, till exempel i Yogyakartaprinciperna och i Kommissionären för det mänskliga rättigheternas issue paper om mänskliga rättigheter och könsidentitet, slagits fast att det är varje transpersons rätt att bli korrekt registrerad, och att länder är skyldiga att tillgodose den rättigheten. RFSL vill därför att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning.

färg till gult tegelhus Könsneutral föräldrabalk
Utredningen lyfter de många juridiska implikationer som transpersoner upplever i samband med föräldraskap. RFSL vill att transpersoner ska ges likvärdiga möjligheter till ett lika gott föräldraskap som cispersoner. Idag finns det många regleringar, främst i föräldrabalken, som försvårar för barn i stjärnfamiljer och hbtq-familjer att ha rättslig tillgång till sina föräldrar. Det är inte i enlighet med barnets bästa. RFSL ser därför ett stort behov av en könsneutral föräldrabalk.

rostade grönsaker med sötpotatis Asylsökande hbtq-personer
De förslag som utredningen lämnar inom området migration är bra men RFSL ser samtidigt att det för att säkra transpersoners rätt till en rättssäker asylprövning krävs mycket mer ingripande förändringar, inte minst ett slopande av de tillfälliga reglerna kring asylprövning i utlänningslagen. Som huvudregel ska skyddsbehövande beviljas permanenta uppehållstillstånd. RFSL anser att utlänningslagens bestämmelser om hbtq-personers möjlighet att få asyl måste förtydligas för att öka rättssäkerheten och garantera skydd för de hbtq-personer som behöver det. Hbtq-personer ska aldrig behöva avvisas till länder där förföljelse av hbtq-personer förekommer.

barnbarn på spanska Kunskapshöjning i samhället
Utredningen presenterar flertalet förslag om att höja kunskapen om transpersoners livsvillkor och ett gott bemötande. För att förbättra transpersoners livsvillkor krävs en bred kunskapshöjning. Utredningen föreslår en tudelad strategi där redan befintlig personal utbildas samt tillägg i universitetsutbildningar för ett antal yrkeskategorier. Utredningen vill göra tillägg i examensförordningen för flertalet människovårdande yrken så att de inkluderar kunskap om transpersoners livsvillkor. Samtidigt föreslår utredningen också ett antal förslag för att vidareutbilda/fortbilda redan befintlig personal.

österrike karta flygplatser Överenskommelse med SKL om transvården
Behovet av en tydligare reglering av transvården har länge varit tydligt och de som har fått betala priset för underfinansiering, långa väntetider och ojämlikt bemötande har alltid varit transpersoner själva. RFSL välkomnar ett införandet av en överenskommelse med SKL med syfte att skapa likvärdig vård, förkortade kötider samt sprida Socialstyrelsens kunskapsstöd för den könsbekräftande vården.

känslig mage efter magsjuka bingolotto på nätet

Remissyttrande över del av SOU 2017:101 – Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen

engelska skolan örebro matsedel rosett hår baby 28 februari 2018

jättebläckfisk fångad på film Remissvaret avser den del av betänkandet som innehåller dess förslag gällande 11 kap. 4 § socialförsäkringsbalken samt 1 § föräldraledighetslagen.

vad heter checka ut på engelska RFSL välkomnar förslaget att möjligheten att likställas med en förälder utvidgas i föräldraförsäkringen till att gälla fler, utan krav på nuvarande eller tidigare äktenskap eller gemensamma barn. RFSL beklagar dock att utredarens förslag fortsatt utgår från parnormen och därmed vilken relation föräldrar har till varandra – i detta fall två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, snarare än vilken relation föräldrar har till sitt eller sina barn. RFSL anser att vem som får ta del av föräldrapenningen borde avgöras av om man har ett föräldraansvar för barnet eller inte. Inte vilka relationer man har till andra vuxna. Vi anser att barnets bästa är om alla som i praktiken är föräldrar till ett barn kan dela på föräldrapenningdagarna, oavsett hur familjen i övrigt lever eller om de vuxna har kärleksrelationer med varandra eller inte. RFSL förespråkar därmed en lösning där alla som tar ett föräldraansvar för ett barn ska kunna likställas med förälder i föräldraförsäkringens mening.

käpphästar till salu 2017 tre fjärdedels sjukersättning

Remissyttrande över SOU 2017:47 – Nästa steg på vägen mot en god och jämlik hälsa

puls och träning frösunda gruppträning hålla jämn blodsockernivå 28 november 2017

trådlös router test Generellt saknar RFSL ett hbtq-perspektiv i kommissionens arbete. Hbtq-personers utsatthet när det gäller hälsa nämns på några ställen i arbetet, men inom de allra flesta områden ignoreras det helt. När det gäller i princip alla områden där kommissionen nämner hälsoklyftor skulle man också kunna nämna hbtq-personers särskilda utsatthet. RFSL saknar också genomgående förslag på konkreta insatser för att minska den ojämlikhet i hälsa som råder mellan hbtq-personer och heterosexuella cispersoner i Sverige.
Vidare anser RFSL:
– att det är viktigt att Sverige i folkhälsoarbetet arbetar utifrån insikten att det finns fler än två könskategorier och att människor ska ha en grundläggande rätt till självidentifiering inte enbart som tillhörande manligt eller kvinnligt kön utan även som ickebinära personer.
– att det behöver tas ett brett grepp kring den ojämlikhet i hälsa som finns mellan hbtq-personer och övriga befolkningen med resurser avsatta.
– att det är problematiskt att sexuell hälsa och rättigheter inte har ett eget målområde i förslaget.
– att det finns ett stort behov av en folkhälsolag som tydliggör ansvaret för folkhälsoarbetet hos stat, kommuner, landsting och regioner.

desmond tutu böcker visstidsanställning uppsägningstid metall

Remissyttrande över SOU 2016:87 – Bättre skydd mot diskriminering

klubbar stockholm söndag bästa filmerna 2015 svd 24 september 2017

halvvägs till himlen säsong 3 avsnitt 7 För en individ som blivit föremål för en i lagens mening diskriminerande handling är det av stor betydelse att kunna få upprättelse, liksom det är av betydelse att den som diskriminerat får detta klarlagt av samhället och både erkänner sitt felaktiga handlande inför den som utsatts och upphör med att eventuellt utsätta andra personer för samma diskriminerande handling. För närvarande utreds inte mellan 80-85 procent av alla anmälningar om diskriminering som inkommer till Diskrimineringsombudsmannen (DO), den instans som på alla diskrimineringsområden utom arbetslivet har huvudansvar för att hantera individanmälningar. Detta gör det uppenbart för RFSL att nuvarande organisering av samhällets stöd för den enskilde då denne menar sig blivit utsatt för diskriminering inte fullt ut fungerar. RFSL menar att DO bör utreda fler ärenden med sikte på att kunna identifiera fall där DO kan väcka talan för enskilda i domstol. RFSL önskar också att regeringen överväger möjligheten till alternativ finansiering av att arbeta med processföring, exempelvis genom att en fristående fond skapas ur vilken medel för processföring finns tillgängliga för antidiskrimineringsbyråer.
Bland RFSL:s ställningstaganden till utredningens förslag återfinns:
– att RFSL avråder från att ändra i diskrimineringslagens bestämmelse om DO:s talerätt i 6 kap 2 § på så sätt att det förtydligas att DO:s uppgift är att föra talan i ärenden där myndigheten bedömer att en dom är av betydelse för rättstillämpningen eller det annars finns särskilda skäl att föra talan.
– att RFSL instämmer i att DO i sitt tillsynsarbete bör utreda fler ärenden och, som ett led i utredningen, sända fler anmälningar till den anmälde för yttrande samt oftare utnyttja sin rätt att kalla till överläggningar.
– att RFSL instämmer i att möjligheten till samförståndslösningar ska övervägas i fler ärenden än idag, bl.a. genom att DO verkar för samförståndslösningar även i individärenden som DO väljer att inte väcka talan i.
– att RFSL ser positivt på inrättande av ett domstolsliknande organ som prövar diskrimineringstvister, men menar att en möjlighet till muntlig bevisning måste finnas i ett eventuellt framtida sådant organ och motsätter sig även att en anmälan dit inte föreslås utgöra ett preskriptionsavbrott.
–  att RFSL är positiv till utredningens förslag att storleken på stödet till antidiskrimineringsbyråerna bör höjas och att det inte bör vara beroende av hur många byråer som får stöd.
– att RFSL instämmer i att rättshjälpssystemet inte bör innehålla särregler, som rätt till rådgivning utan avgift, för diskrimineringstvister.
– att RFSL, till skillnad från utredningen, anser att den undantagsregel som idag finns i diskrimineringstvister, undantaget när DO väcker talan, att rätten kan besluta att vardera parten i stället ska stå för sina respektive kostnader ska göras till huvudregel.
– att RFSL ställer sig bakom föreslagen ny lydelse av diskrimineringslagens 6 kap. 3 § med syfte att det tydligare ska framgå att bevisbördesregeln där är en presumtionsregel.
– att RFSL förordar att regeringen bör låta utreda frågan om att införa en helt ny diskrimineringslagstiftning med ett generellt diskrimineringsförbud, vilket skulle innebära att diskriminering blir förbjuden på samtliga tänkbara områden.
– att RFSL instämmer i att tillsynsansvaret för arbetet med åtgärder mot diskriminering i skollagsreglerad verksamhet ska flyttas från DO till Skolinspektionen och att till följd av det diskrimineringslagens regler som rör skollagsreglerad verksamhet flyttas till skollagen och samordnas med reglerna där om kränkande behandling.

byta namn på nätverk bahnhof insättningsautomat nordea gräns

Remissyttrande över Folkhälsomyndighetens underlag om hpv-vaccin av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet

förarbevis snöskoter luleå britax bältesstol adventure dark grape 8 september 2017

steka skivad fläskkarre i ugn RFSL ser mycket positivt på att även pojkar föreslås ingå i det nationella vaccinationsprogrammet för HPV enligt detta beslutsunderlag. RFSL anser dock, då vaccinet ger effekt för unga vuxna upp till ca 27 års ålder, även att personer tillhörande msm-gruppen och personer som lever med hiv bör erbjudas gratis vaccin upp till 27 års ålder.

hyr container göteborg kens gottsunda centrum öppettider

Remissyttrande över Folkhälsomyndighetens översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

operera krokig näsa leaseplan carnext españa 27 juni 2017

telegram begravning läkare utan gränser RFSL lämnar i sammanfattning följande synpunkter på den av Folkhälsomyndigheten uppdaterade nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar:
– RFSL hade önskat en översyn av hivstrategin samt av hur hivpreventionen bör struktureras inom övrigt SRHR- och folkhälsoarbete, samt ett förslag på hur insatserna bör finansieras i framtiden.
– RFSL tillstyrker, med vissa förslag på ändringar och omformuleringar, förslaget på huvudmål.
– RFSL anser att delmålen bör vara mätbara och tidsbestämda att vara uppnådda 2030, enligt Agenda 2030 och föreslår sådana specifika tidsbestämda och mätbara delmål.
– RFSL anser att delmål 4 ska strykas med anledning av att delmålet istället bör inkluderas i en bredare SRHR-strategi och presenterar förslag på nytt delmål.
– RFSL efterfrågar ett förslag på preventionsgrupper (nyckelgrupper) som bör ingå i en uppdaterad hivstrategi och listar förslag på nyckelgrupper.
– RFSL anser att Folkhälsomyndigheten bör komma med förslag på en epidemiologisk övervakning av hivprevalensen i Sverige som inkluderar alla människor oavsett könsidentitet och/eller könsuttryck.
– RFSL förordar att regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att även ta fram en mer övergripande SRHR-strategi, som kan kopplas dels till den uppdaterade hivstrategin men också till de folkhälsopolitiska målen och planerna.

prostatacancer operation väntetid virusinfektion hur länge

Remissyttrande över Ds 2017:6 – Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

stängeli uf stängeli abebe toalettsits ifö aqua 27 juni 2017

vad är problemet med arbetslöshet RFSL välkomnar regeringens förslag om ersättning till de som drabbats av det tidigare lagstadgade kravet på sterilisering i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (könstillhörighetslagen). Regeringen har föreslagit en ersättning på 225 000 kronor. RFSL anser att de transpersoner som tvångssteriliserats ska ersättas utifrån samma principer som andra grupper som tidigare fått ersättning, men att beloppet bör vara något högre eftersom kränkningen av transpersoner fortsatt trots att staten konstaterat att tvångssteriliseringar är en oacceptabel kränkning. Ersättningen till tvångssteriliserade transpersoner bör därför, framför RFSL, uppgå till 535 000 kronor. RFSL välkomnar utredningens definition av kretsen ersättningsberättigade eftersom den är enkel, lätt att bedöma och omfattar i princip alla som drabbats av det lagstadgade kravet på sterilisering eller avsaknad av fortplantningsförmåga. RFSL anser dock att definitionen bör kompletteras på så sätt att även den som har genomgått en sterilisering eller kastrering och ansökt om ny fastställelse av könstillhörighet enligt lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, utan att ha fått ansökan godkänd, ska ha rätt till ersättning.

föda utan rädsla pocket gyllene snittet hänga tavlor

Remissyttrande över SOU 2017:4 – För en god och jämlik hälsa

ünlü ressamların hayatı diskbråck nacken yrsel 30 maj 2017

läskiga saker att känna på RFSL tillstyrker den nya övergripande målformuleringen som inkluderar jämlik hälsa och ser det som positivt att detta lyfts fram som ett övergripande mål för folkhälsopolitiken. RFSL tillstyrker även att målområdena breddas och att delmål till varje målområde formuleras. Det är av yttersta vikt att målområdena kopplas till ett uttalat mål att minska ojämlikheten i hälsa på dessa områden med avseende på kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, socioekonomisk bakgrund eller geografisk hemvist. RFSL delar även kommissionens slutsats att det behövs ett brett angreppssätt, men vill betona det nödvändiga i att inte tappa bort riktade insatser, insatser till särskilda grupper som har särskilda behov eller interventioner för specifika hälsoproblem, såsom hiv/STI-prevention. Det är uppenbart att folkhälsoarbetet kring de frågor där det funnits specifika insatser har fått mer fokus än det breda folkhälsouppdraget i de flesta instanser, vilket tyder på att riktade insatser och öronmärkta medel behövs för att få igång konkreta interventioner.

wybielanie zębów cennik gdańsk väder chania gerani

sanna bråding instagram  

Remissyttrande över SOU 2016:70 – Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

höllviken fotboll division långsamt farväl ackord lisa nilsson 2 mars 2017

länder in europa wie viele RFSL vill understryka att människohandel är ett mycket allvarligt brott som, när det fullföljts mot en individ, fråntar den som är utsatt sitt människovärde och sin handlingsfrihet över liv och kropp. Förbundet tillstyrker den föreslagna ändrade lydelsen av brottet, med syfte att uppnå ökad tydlighet i att det endast krävs brukande av ett av de otillbörliga medel som lagen räknar upp för att brottet människohandel ska föreligga. RFSL tillstyrker också förslaget att straffansvar för människohandel ska inträffa också om gärningsmannen haft likgiltighetsuppsåt till exploateringen och att oaktsamhet i förhållande till om offret har fyllt 18 år ska räcka för att kunna dömas för människohandel mot en person som inte fyllt 18 år. RFSL förordar även att en särskild kartläggning, med ett tydligt hbtq-perspektiv, av utsatthet för människohandel och till människohandel relaterad brottslighet genomförs när det gäller gruppen ensamkommande flyktingbarn. RFSL ställer sig vidare bakom de förslag utredningen ger på åtgärder inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten för att få till stånd fler åtal och fällande domar gällande brottet människohandel, men ställer sig frågande inför utredningens bedömning av ekonomiska konsekvenser av sina förslag att de inte, när det gäller åtgärder inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, bör föranleda utökade anslag. När det gäller införande av en straffbestämmelse om utnyttjande av annans nödläge respektive grovt utnyttjande av annans nödläge, tillstyrker RFSL, med vissa reservationer, förslaget. Detsamma gäller införande av ett brott om otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan respektive grovt otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan. RFSL:s reservationer gäller främst en oro inför att en inte önskvärd följd, som måste försöka undvikas, av förslagens genomförande skulle kunna bli att personer som redan lever under en mycket utsatt situation, som papperslösa och tiggande EU-migranter, i vissa fall skulle kunna bli ännu mer utsatta. RFSL avstår från att yttra någon åsikt kring straffskalorna för brotten människohandel och koppleri, men önskar när det gäller brottet koppleri framföra att dess nuvarande utformning gör att den påverkar sexarbetares hälsa och säkerhet negativt. RFSL förordar därför att en utvärdering av kopplerilagen görs med inriktning på att den inte ska kunna användas mot sexarbetare själva på ett sätt som riskerar förstärka sexarbetares stigmatisering, utsatthet och utanförskap.

audi a3 begagnad göteborg vitamin b12 bei veganer ernährung

förlorat ägg i micro  

Remissyttrande över SOU 2016:60 – Ett starkare skydd för den sexuella identiteten

få bort sparade meddelanden snapchat ironin på engelska 3 februari 2017

danefæ softshell tilbud RFSL ser positivt på att utredningen föreslår att gränsen för vad som är straffbart när det gäller sexualbrott dras vid om deltagandet varit frivilligt eller inte och tillstyrker därför förslaget om att sexualbrottslagstiftningen ska ändras så att straffansvar inträder för den som genomför en sexuell handling med någon som inte deltar frivilligt. RFSL tillstyrker också att våldtäkt och vissa andra brott tilldelas nya brottsrubriceringar enligt utredningens förslag, där den allvarligaste formen av sexualbrott föreslås betecknas sexuellt övergrepp. RFSL ser vidare positivt på att utredningen betonar att samlag mellan personer av olika och personer av samma kön jämställs och att betydelse inte i straffhänseende ska läggas vid om penetration förekommit eller inte, men menar att samlag bör avlägsnas som begrepp ur sexualbrottslagstiftningen och att man enbart bör tala om sexuella handlingar där kränkningens allvar inte ska bedömas utifrån om den ryms inom begreppet samlag. RFSL ser också positivt på att utredningen lyfter fram att våld och tvång kan ingå som en del av ett frivilligt sexuellt umgänge, exempelvis inom ramen för utövning av BDSM-sex.

hatayspor kırklarelispor maç sonucu tandställning räls hur länge

story hotel malmö meny  

Yttrande över utkast till lagrådsremiss – Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

53 veckor på ett år vad heter bro på engelska 9 januari 2017

spädbarn vaken hela natten I det remitterade utkastet till lagrådsremiss föreslås att den som studerar på gymnasial nivå ska kunna få ett längre tidsbegränsat uppehållstillstånd än vad som annars skulle vara möjligt enligt den tillfälliga lagen. RFSL välkomnar förslaget men skulle hellre se en återgång till en ordning med permanenta uppehållstillstånd. För att detta förslag till lagändring ska få en positiv effekt för de asyl- och skyddssökande är det viktigt att kommunernas ansvar för ungdomar mellan 18 och 21 år tydliggörs samt att Migrationsverkets regelmässiga åldersuppskrivningar upphör.

nära och kära dreamfilm RFSL har tidigare avstyrkt regeringens nu genomdrivna förslag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. RFSL:s kritik mot den tillfälliga lagen kvarstår. Vi menar att den skapar sämre förutsättningar för integration och skapar inhumana förhållanden för asyl- och skyddssökanden. Lagen leder också till familjesplittring och till en högre belastning på våra myndigheter och domstolar.

rutigt linoleumgolv i köket musikquiz umeå lördag

grotta säljes spanien  

Remissyttrande över SOU 2016:42 – Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m.

påsar under ögonen laser malmö lön projektledare bygg stockholm 3 november 2016

börja mata med nappflaska RFSL tillstyrker tre av utredningens huvudförslag:
– att ett undantag från kravet om dubbel straffbarhet inte bör införas för brottet köp av sexuell tjänst,
– samtliga förslag till lagändringar gällande brottet köp av sexuell handling av barn, och
– utredningens förslag gällande skärpt oaktsamhetskrav för gärningsmän beträffande brottsoffrets ålder vid sexualbrott mot barn.
RFSL tillstyrker även intentionen med utredningens förslag om införande av ett grovt brott vid köp av sexuell tjänst. Gällande att brottet köp av sexuell tjänst föreslås gradindelas så att ett brott grovt köp av sexuell tjänst införs, utan böter i straffskalan, så välkomnar RFSL intentionen att skydda individer och grupper från att exploateras och utnyttjas, även om förslagen rör en lag som RFSL är kritisk till. RFSL ser fördelar med att sådana köp av sexuell tjänst som föreslås rymmas under det föreslagna brottet grovt köp av sexuell tjänst är kriminaliserade. Det finns anledning att lagstiftningen, genom att inneha ett förbud mot sexuell tjänst i vissa fall, skyddar personer som befinner sig i en skyddslös eller på annat sätt utsatt situation. RFSL:s grundläggande hållning kvarstår dock att förbundet inte ser en kriminaliserande lagstiftning som en lösning som gagnar den som, utan att tvång är inblandat, säljer sexuella tjänster. Detta då kriminalisering riskerar förstärka stigmatiseringen, utsattheten och utanförskapet som dessa personer tvingas leva med. RFSL förordar en reformering av den nuvarande sexköpslagen på så sätt att köp av sexuella tjänster inte under alla omständigheter är kriminaliserat, eftersom kriminalisering av köp riskerar att bidra till sexarbetares stigmatisering och utsatthet. RFSL avvisar således inte att viss kriminalisering på området behöver bestå för att skydda den som mot sin vilja exploateras och utnyttjas för att sälja sexuella tjänster. Gällande ett undantag från kravet om dubbel straffbarhet för brottet köp av sexuell tjänst framför RFSL att det är mycket olyckligt om Sverige skulle bli föregångsland i att bryta mot befintlig systematik i strafflagstiftningen, där huvudregeln, med mycket få undantag, är att ett brott i Sverige också måste vara en straffbar handling i ett annat land för att sådant brott begånget i ett annat land ska vara straffbart i Sverige. RFSL ser med oro på att ett undantag som Sverige gör om krav på dubbel straffbarhet för ett brott det inte råder någon internationell samsyn kring riskerar att inspirera andra länder att införa liknande undantag gällande kriminaliseringar som vi anser bryter mot mänskliga rättigheter. RFSL välkomnar vidare förändringar som stärker skyddet av barn mot sexuella övergrepp och tillstyrker den föreslagna lagskärpningen att böter inte längre ska finnas i straffskalan för brottet köp av sexuell handling av barn och att ett grovt brott införs med fyra års fängelse som straffmaximum. RFSL tillstyrker även förslaget om att brottet bör benämnas som utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Slutligen tillstyrker RFSL också utredningens förslag om att skärpa oaktsamhetskravet för gärningsmän beträffande brottsoffrets ålder vid sexualbrott mot någon under en viss ålder genom att införa straffansvar då gärningsmannen ”varit oaktsam i förhållande till att den andra personen inte hade uppnått den åldern”.

blekinge tillhörde danmark kassaskåp barn byta kod

lyssna på os radio  

Remissyttrande över SOU 2016:19 – Barnkonventionen blir svensk lag

smörkräm choklad rulltårta att fakturera på engelska 15 oktober 2016

påståenden lek barn RFSL tillstyrker, även om betydande oklarheter finns, att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag. Vi anser att det är viktigt att tydliggöra barns rättigheter i lagstiftningen och tror att en inkorporering av Barnkonventionen kommer bidra till att höja medvetenheten om barns egna rättigheter i samband med myndighetsutövning och lagstiftning. RFSL ställer sig också bakom de övriga författningsförslag som finns i det remitterade betänkandet. Utredningen saknar dock analyser ur ett hbtq-perspektiv. Detta gör att unga hbtq-personers situation och situationen för stjärnfamiljer samt hur en inkorporering av Barnkonventionen kan påverka dem inte har belysts av utredningen. RFSL hoppas att en inkorporering av Barnkonventionen kan bidra till ett förbättrat arbete för unga hbtq-personers och intersexpersoners hälsa och att de så kallade könsnormaliserande behandlingar som unga intersexpersoner utsätts för utan att ha gett sitt samtycke kan upphöra.

öppna låst sparkonto swedbank jordens ækvator diameter

rastplatser söder om jönköping  

Remissyttrande gällande Socialstyrelsens rapport Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller – ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus?

ljusbrun hårfärg loreal muggene er megasvære lyrics 24 augusti 2016

gunilla röör lorry RFSL instämmer med Socialstyrelsens förslag om att även vårdenheter som inte är kopplade till universitetssjukhus ska få utföra behandling av donerade könsceller utanför kroppen. RFSL ser även positivt på möjligheten att upphäva förbudet mot försäljning av donerade könsceller i vinstsyfte samt önskar att det tillåts att insemination av donerad sperma även får utföras av barnmorskor. RFSL påpekar vidare att det är anmärkningsvärt att rapporten saknar ett transperspektiv.

ont i magen dagen efter träning störst av allt är kärleken allusion

koppla nätverksuttag b  

Remissyttrande gällande Policyramverk för det svenska utvecklingsbiståndet

fortsättning följer revy røgledeplade morsø 2bo 1 juli 2016

harsh reality på svenska RFSL framhåller inledningsvis att det är av särskild vikt att skapa ett policyramverk av det föreslagna slaget som säkerställer att ingen lämnas bakom. RFSL anser att det är olyckligt att förslaget till policyramverk har en tydlig cis-normativitet (antagandet att alla människor identifierar sig som det kön som har tillskrivits dem vid födseln och lever efter det könets sociala normer i form av kvinnligt och manligt). Ett cis-normativt perspektiv i utvecklingspolitiken och olika utvecklingssamarbeten riskerar att leda till att människor lämnas efter. RFSL ser gärna att Sverige i utvecklingspolitiken arbetar utifrån insikten att det finns fler än två könskategorier och att människor ska ha en grundläggande rätt till självidentifiering inte enbart som tillhörande manligt eller kvinnligt kön utan även som icke- binära personer. Det är också viktigt att i utvecklings arbetet bejaka att transpersoner i många samhällen utgör en av de mest utsatta grupperna och att deras kön och könsuttryck inte alltid respekteras i det samhälle de lever.

jämtlandstriangeln med barn Remissyttrande gällande Policyramverk för det svenska utvecklingsbiståndeträcke altan rostfritt

sött mousserande rose  

Remissyttrande över SOU 2016:11 – Olika vägar till föräldraskap

margretetorps gästgifvaregård ab dagar på ett år 2018 30 juni 2016

vad heter överlämna på engelska RFSL uppskattar utredningens omfattande arbete kring ett flertal viktiga familjepolitiska frågor som ännu återstår att lösa innan alla familjer får tillgång till samma juridiska trygghet och familjer kan bildas på det sätt som de inblandade parterna önskar. RFSL beklagar däremot att flera av utredarens förslag präglas av ett cis- och heteronormativt synsätt, och en bristande hbtq-kompetens, som begränsat de framlagda förslagen på ett olyckligt sätt. Vid ett mycket stort antal tillfällen fastslår utredningen bland annat tvärsäkert vad som är ”främmande i det svenska samhället” utan att redogöra för grunden för detta påstående. Ytterst leder begränsningarna till att ytterligare utredningar kommer att krävas på några av de områden som utredningen berör. RFSL beklagar också särskilt utredningens bristande barnperspektiv. Det kan aldrig vara förenligt med en princip om barns bästa att ge barn bristande rättsligt skydd. Detta måste gälla oavsett hur barnen tillkommit och oavsett vad lagstiftaren har för synpunkter på föräldrarnas agerande i den processen. Barn har rätt till sina föräldrar.

fastighet belastad med nyttjanderätt skånskt instrument korsord Bland RFSL:s ställningstaganden till utredningens förslag:

jobba i norge på oljeplattform lön RFSL tillstyrker utredningens förslag att tillåta samtidig donation av ägg och spermier. RFSL välkomnar att utredningen betonar att donation av såväl redan befruktade ägg, som donation av ägg och spermier var för sig, ska vara en möjlighet.

manusförfattare utbildning umeå RFSL avstyrker utredningens förslag att inte tillåta donationer inom par där båda har ägg, om inte medicinska skäl finns. RFSL anser att människors önskemål om hur familjebildningen ska gå till ska respekteras och att lagstiftaren inte ska göra skillnad på blivande föräldrar baserat på deras kön, sexuella läggning eller könsidentitet.

barnskötare lön stockholm 2015 – RFSL avstyrker utredningens förslag om att altruistiska surrogatmödra-skapsöverenskommelser inte ska kunna regleras i Sverige och att hälso- och sjukvården inte ska kunna vara behjälpliga.

billiga michael kors väskor online – RFSL tillstyrker utredningens förslag att inte kriminalisera deltagande i ett kommersiellt surrogatmödraskapsarrangemang i ett annat land.

tecken på diabetes hos katt – RFSL är kritiskt till att utredningen verkar se det som sin uppgift att motverka kommersiella transnationella surrogatmödraskapsarrangemang, trots att detta inte ingick i utredningen direktiv. Utredningens förslag vad gäller reglering av föräldraskap i Sverige för barn som fötts av surrogatmödrar i andra länder underlättar inte för barn att få rättslig tillgång till sina föräldrar och kan inte ses som förenliga med principen om barns bästa. Särskilt allvarligt är förslaget om en ny vägransgrund, något som ytterligare skulle försvåra situationen för barn och deras föräldrar.

bra inredningsarkitekt göteborg – RFSL tillstyrker utredningens förslag att föräldraskap för en kvinna ska kunna fastställas genom bekräftelse också när barnet hennes partner fött tillkommit på en utländsk klinik.

sopot väder augusti – RFSL avstyrker förslagen om att begränsa denna möjlighet till endast godkända kliniker och till situationer då donatorer som kan bli kända för barnet har använts. Det ligger i barnets intresse att få rättslig tillgång till båda sina föräldrar så snabbt som möjligt. Detta gäller också om till exempel anonym donator använts eller barnet tillkommit ”i egen regi”.

kvarteret linjalen nyköping – RFSL tillstyrker förslaget om att föräldraskap ska betecknas och registreras på ett sätt som speglar föräldrarnas rättsliga könstillhörighet.

späda ut alkohol med vatten – RFSL tillstyrker, när det gäller transpersoner, förslaget om att föräldrarna ska ha samma rättigheter, förmåner och skyldigheter som de hade haft om de fått barn innan de ändrat könstillhörighet. RFSL avstyrker att detta också ska gälla alla intersexpersoner.

sætter stor pris engelsk – RFSL avstyrker förslaget om att faderskaps-/moderskapspresumtion inte ska gälla när någon av föräldrarna har bytt juridiskt kön.

vintergäck på danska – RFSL avstyrker förslaget att reglera föräldraskap för personer som bytt juridiskt kön i separata paragrafer.

kamera online wisła cieńków memoryspel för barn

lösning melodikrysset v 21 2015  

Comments regarding Draft recommendation on the legal regulation of lobbying activities in the context of public desicion-making

ont vänstra sidan under revbenen stämma av information engelska 29 april 2016

vårdcentral malmö eden A regulation concerning lobbying could both have advantages and disadvantages. It can be a good thing if it creates openness around the commercial interests seeking to influence politicians and other stake holders. Concerning the actors of the civil society a regulation could though mean restrictions in the possibilities to address viewpoints. This is in particular true in cases where personal data is going to be registered in a public register. Inside the organisations of the civil society there are lobbyists working with issues making them extra vulnerable to threats and harassment. Organisations representing immigrants working for human rights are also at risk to be exposed to espionage.

björnrike väder yr avbeställa månadens bok bonniers bokklubb

någon slags verklighet lyrics  

Remissyttrande över SOU 2015:103 – Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m.

fingerlings enhörning rosa vad är ordet demokrati 21 april 2016

ersättning kvalificerad övertid vårdförbundet Ett tydligt rättsligt skydd för alla transpersoner i hets- och hatbrottslagstiftningen har saknats och länge efterlysts av trans- och hbtq-rörelsen i Sverige. RFSL välkomnar därför utredningens förslag. Att denna lucka i transpersoners rättigheter slutligen täpps till är ytterst viktigt och välkommet.

illamående trötthet barn sår som inte läker på näsan

brava vattenrening örebro  

Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss – Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

knölar på fötterna vandrarhem stockholm båt slussen 10 mars 2016

rökning borde förbjudas argument RFSL avstyrker regeringens förslag om temporära ändringar i bestämmelserna om uppehållstillstånd, skyddsgrunder, försörjningskrav och familjeåterförening genom införandet av en tillfällig lag om ändringar i utlänningslagen.

hur välja hundras säga upp personal personliga skäl

koka ihop inbakad fläskfile  

Remissyttrande över Ds 2015:49 – Översyn av straffbestämmelser om kontakt med barn i sexuellt syfte

plaza umeå after work hyggelige cafeer nordsjælland 16 februari 2016

rött vin till ostfondue RFSL ställer sig positivt till flera av utredningens förslag. Såhär står det om sexuella övergrepp i förbundets principprogram:

mölndals galleria fastighets ab “Om en person ofrivilligt, eller till följd av beroendeställning, blir inbegripen i eller utsatt för sexuella handlingar är detta ett övergrepp och uttryck för makt, inte sexualitet. RFSL tar avstånd från alla former av sexuella övergrepp och ofrivilligt sexuellt våld. Våldtäkt och sexuella övergrepp mot barn som begås av vuxna är särskilt allvarliga. Sexuella handlingar som förorsakar någon människa ofrivillig skada eller lidande kan aldrig accepteras.”

fotbollsmål mått barn Samma utgångspunkt, att sexuella övergrepp som begås mot barn av vuxna är särskilt allvarliga, kan gällande svensk strafflagstiftning på området betraktas ha. Det är också mot denna bakgrund RFSL uppfattar att utredningen om eventuell skärpning av brottet kontakt med barn i sexuellt syfte kommit till stånd.

tvättmaskin bosch bäst i test stadsbiblioteket göteborg 300 öppettider.

puedes hablar español meaning in english  

Angående aviserade förändringar i asylrätten

ont i höft rygg och nacke sälja produkter från kina 12 december 2015

superman 64 rom español RFSL ser med stor oro på de av regeringen aviserade förslagen för att skapa ett så kallat ”andrum” för svenskt flyktingmottagande. Mot bakgrund att det, enligt vår bedömning, fortfarande råder bristfällighet i kvaliteten på bedömningen av framförda asylskäl på grund av sexuell läggning eller könsidentitet riskerar de aviserade förslagen att drabba gruppen asylsökande hbtq-personer särskilt hårt. RFSL ställer sig generellt avvisande till att hantera den under året ökande strömmen av flyktingar till Sverige genom inskränkningar av asylrätten. Vi vill särskilt uppmärksamma er på konsekvenserna för asylsökande hbtq-personer av förslaget om begränsningar i rätten till anhöriginvandring och förslaget om avskaffande av möjligheten att bevilja uppehållstillstånd för asylsökande som övriga skyddsbehövande.

beställa mat hemkörning malmö brandvarnare låter utan batteri

replikation steg för steg  

RFSL:s remissvar angående SOU 2015:55: Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

voileipäkakku helppo koristelu miles and more kreditkarte kündigen meilen verfallen 23 oktober 2015

om man känner sig kissnödig hela tiden RFSL har länge arbetat med att stötta våldsutsatta hbtq-personer, främst genom en egen brottsofferjour, men också genom kunskapsuppbygnad hos andra parter. Under utredningens arbete har RFSL suttit med i referensgruppen för myndigheter, organisationer med flera och dessutom har vi inkommit med två inlagor med synpunkter.

vad är ändrade avföringsvanor Utredningen är en stor besvikelse för alla som värnar hbtq-personers rättigheter och RFSL anser att den innebär ett missat tillfälle att göra verklig skillnad för våldsutsatta hbtq-personer om inte regeringen går vidare med ytterligare konkreta åtgärder.

hyra liten grävmaskin göteborg motörhead 1916 songtext

Yttrande över Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

smycke liggande åtta RFSL Ungdom och RFSL välkomnar Socialstyrelsens förslag till Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori. Socialstyrelsen presenterar ett i huvudsak väl genomarbetat förslag som visar på en god förståelse för att aktiva åtgärder behövs för att förbättra hälsosituationen bland barn och ungdomar i behov av könskorrigerande vård. Socialstyrelsen vill bland annat göra vården tillgänglig för fler, förbättra den och säkerställa en mer likvärdig vård i hela landet. Kunskapsstödet bekräftar därmed det vårdbehov som finns bland andra personer i den berörda gruppen än de som oftast ansetts passa inom gruppen transsexuella.

träningsprogram 5 km på 30 min köttbullar med potatismos och brunsås recept

körkortstillstånd mc transportstyrelsen  

Statligt stöd till det civila samhället

svärföräldrarna från helvetet stiga snöslunga bensin 30 sept 2015

lärarförbundet lund årsmöte RFSL välkomnar stora delar av utredningen och anser att förslaget om att dela stödet i organisationsbidrag och verksamhetsbidrag kan vara ett bra sätt att garantera finansiering för den grundläggande organiseringen samtidigt som utåtriktat arbete kan omfattas av stödet. Med andra ord, att det finns ett bidrag för att organisationerna finns och ett bidrag till vad organisationerna gör är en förbättring jämfört med nuvarande ordning. Att dela upp stödet i dessa två bidrag kan också innebära att stödets fördelning blir mer förutsägbart och därmed underlättar den långsiktiga planeringen och tryggheten för de som är anställda inom organisationerna. När större vikt läggs vid organisationernas utåtriktade arbete minskar också risken för att stödet kan missbrukas av aktörer som skapar föreningar och nätverk enbart för att tillgodoräkna sig bidrag.

tilstoppet næse netdoktor knäpper av i nacken

streetdance barn jönköping  

Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

stora sköndals kyrka adress downton abbey säsong 1 avsnitt 2 31 aug 2015

pfannkuchen rezept für 4 personen RFSL tillstyrker förslaget att dela nuvarande könstillhörighetslag i två nya lagar: en för förändrat juridiskt kön och en för underlivskirurgi och avlägsnande av könskörtlar. RFSL tillstyrker förslaget till lag om ändring av juridiskt kön, dock med tillägget att både medborgare och personer folkbokförda i Sverige ska kunna förändra sitt juridiska kön. RFSL tillstyrker i huvudsak förslaget till lag om tillståndsprövning av vissa ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlar, dock inte förslaget om att fortsatt kräva en tillståndsprövning genomförd av Socialstyrelsen. RFSL tillstyrker i huvudsak förslaget till lag om ändring av steriliseringslagen, dock inte förslaget om att fortsatt kräva en tillståndsprövning genomförd av Socialstyrelsen. RFSL tillstyrker i sin helhet förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen. RFSL tillstyrker i sin helhet förslaget till lag om ändring i föräldrabalken. RFSL vill framhålla att det krävs extra resurser och utbildning inom socialtjänsten och i den könskorrigerande vården för att förslaget ska kunna genomföras i praktiken.

royal design umeå jobb happy socks åhlens

hereford village københavn k  

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

sakta vi gå genom stan lyrics färdiga hus sims 4 1 april 2015

komvux kurser örebro RFSL sympatiserar med den politiska ambitionen att skapa ett mer jämnt fördelat uttag av föräldraförsäkringen mellan föräldrar oavsett om dessa lever i ett olikkönat tvåsamt förhållande eller i någon form av stjärnfamilj. RFSL tror dock att den väg som föreslås i promemorian, att reservera ytterligare dagar för vardera föräldern, riskerar att skapa ytterligare svårigheter för stjärnfamiljer när färre dagar finns att fördela fritt för vardera föräldern, oavsett hur många dessa föräldrar är. Regeringen bör därför om den väljer att gå vidare med förslaget fördjupa analysen av hur stjärnfamiljers intressen kan tillgodoses inom ramen för en mer individualiserad föräldraförsäkring. Ingå i ett sådant analysarbete bör frågan om hur ökad jämställdhet i fördelning av föräldraledighetsdagarna kan uppnås utan att stjärnfamiljers vardag begränsas mer än andra familjers.

mäktigaste kvinnorna i sverige 2018 balansräkning resultaträkning mall

reglerna om förenklat årsbokslut  

Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden

apoteket på usö umeå begravningsbyrå kistor 15 dec 2014

banana skids innehåll Tilltron till domstolsväsendet är av yttersta vikt i en rättsstat; att det finns en långtgående offentlig insyn i domstolarnas verksamhet är därför en nödvändighet. Det finns dock även tillfällen där offentlig insyn snarare urholkar tilltron till rättsväsendet och riskerar leda till (ytterligare) utsatthet och sekundär viktimisering av redan utsatta grupper. RFSL välkomnar därför det förtydligande som promemorian föreslår vad gäller fortsatt sekretess för identitetsuppgifter för personer som förekommer i ett domstolsförfarande. RFSL lyfter i detta remissyttrande särskilt upp vikten av att beakta sekretessfrågor när transpersoner förekommer i domstolsförfaranden på något vis samt gällande hiv-status.

drömfångare köpa borås vad är perinealbristning grad 2

charlotte perrellis hus åre  

Våld i nära relationer – en folkhälsofråga Förslag för ett effektivare arbete.

konstant träningsvärk vader henri lloyd glasögon 31 okt 2014

heja björn stream I uppdraget till den nationella samordnaren betonas att hbtq-perspektivet ska beaktas. Vidare har hbtq-personer lyfts fram som en särskilt sårbar grupp i de senaste årens satsningar mot våld i nära relationer, vilket samordnaren även lyfter fram i betänkandet. Det är därför anmärkningsvärt att den nationella samordnaren väljer bort våldsutsatta hbtq-personer från sitt uppdrag och överlämnar åt andra myndigheter att ”identifiera de ytterligare åtgärder som behövs för att förbättra situationen för hbtq-personer som utsätts för våld i nära relationer”. Problemet förstärks då den statliga hbt-strategi som samordnaren refererar till utgår från att detta betänkande skulle ha beaktat utsatta hbtq-personers behov.

ta bort spåra ändringar frisyrer kort hår dame

valdemarsviks bibliotek öppettider  

Delbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet.

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

knä knastrar ont vågar inte prata med snygga tjejer 3 okt 2014

svanströms uppsala boländerna RFSL välkomnar med glädje förslaget att ge ensamstående tillgång till assisterad befruktning i den svenska sjukvården och konstaterar att detta kommer att kunna ge fler människor möjlighet att bilda familj som de själva önskar, och samtidigt ge fler barn möjlighet att om de önskar få kännedom om sitt genetiska ursprung. RFSL vill också uttrycka en förhoppning om att detta är den första av flera nödvändiga förändringar av den svenska familjepolitiken. Föräldrabalken borde generellt ses över ut bland annat ett hbtq-perspektiv, för att säkerställa en familjepolitik där alla behandlas lika, oavsett relationsstatus, sexuell läggning och kön och där människors könsidentitet respekteras också då de blivit föräldrar.

nerv i kläm i nacken övningar byte vinterdäck till sommardäck

sticka mössa till bebis  

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

livets slutskede utan vätska svt öppna arkivet madicken 24 sept 2014

maskerad tema film hjälp med utklädnad forum RFSL delar inte utredningens bedömning om att alla former av mobbning och kränkningar är likvärdiga. Mobbning är naturligtvis alltid oacceptabelt och ska motarbetas oavsett vem som utsätts och varför, men det finns också anledning att särskilt uppmärksamma mobbning som har till exempel rasistiska eller transfoba motiv. Det är ju för att vi har uppmärksammat att människor kan utsättas för diskriminering och annan förtryckande behandling på grund av till exempel sin sexuella läggning eller könsidentitet, som vi infört diskrimineringslagen, men också straffskärpningsregeln och det särskilda brottet hets mot folkgrupp.  Att i regleringen om aktiva åtgärder inte erkänna att kränkning med anledning av någon av diskrimineringsgrunderna är en allvarligare kränkning står i strid med överväganden i övrig lagstiftning.

ormen långe lek vad är väsentligt kontraktsbrott

varför biter barn på naglarna  

Assisterad befruktning. Uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

breddad rekrytering ukä tandblekning med laser göteborg 29 aug 2014

översättning från engelska till svenska google I och med att tvångssteriliseringarna av transpersoner har upphört kommer allt fler personer med ägg att inte definiera sig som kvinnor och fler personer med spermier inte att definiera sig som män. Därför är det viktigt att SKL väljer att formulera sina råd utifrån vad de syftar på, om personen har ägg eller spermier. RFSL förordar här att tala om person med livmoder, person med spermier, person med ägg o.s.v. RFSL anser också att alla avgifter som endast åläggs samkönade par under barnlöshetsbehandling omedelbart bör tas bort.

batterier till hörapparat 13 gemeinde klösterle vorarlberg

gröna bönor koktid  

Genomförande av brottsofferdirektivet

taktik budgivning lägenhet vinäger bakpulver toalett 21 aug 2014

stena recycling ab malmö RFSL arbetar aktivt med att stödja brottsoffer, främst genom en egen brottsofferjour, men även genom att bidra till kunskapsuppbyggnad hos andra parter. Vi välkomnar det arbete som bedrivs för att stärka brottsoffrens ställning och förbättra det stöd som brottsoffer och deras anhöriga erbjuds. Överlag präglas Brottsofferdirektivet samt promemorians analys och förslag av ett heteronormativt cisperspektiv. Om detta perspektiv även kommer prägla regeringens genomförande av direktivet kommer detta allvarligt försvåra möjligheterna för brottsoffer som inte är heterosexuella eller cispersoner att få ett fullgott och likvärdigt stöd. RFSL vill stryka under att det inte finns någonting som förhindrar att Sverige går längre i arbetet med att stödja brottsoffren och deras anhöriga än vad direktivet föreskriver.

små fettknölar under huden i ansiktet västervik hockey forum

strippa göteborg blogg  

Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

läskiga spel xbox 360 lars wolf läsaren som textskapare 26 maj 2014

jenny strömstedt blogg 2017 RFSL Ungdom och RFSL välkomnar Socialstyrelsens förslag till Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori. Socialstyrelsen presenterar ett i huvudsak väl genomarbetat förslag som tyder på en god förståelse för att aktiva åtgärder behövs för att förbättra hälsosituationen bland personer som behöver könskorrigerande vård. Socialstyrelsen vill bland annat göra vården tillgänglig för fler, förbättra den och säkerställa en mer likvärdig vård i hela landet. Kunskapsstödet bekräftar därmed det vårdbehov som finns bland andra personer i den berörda gruppen än transsexuella.

maria wern inte ens det förflutna film kalifornien waldbrände wikipedia

fränkischer tag bamberg online lesen  

Allmänna råd med kommentarer för fritidshem

mysteriet på greveholm 2012 brynäs tränare tommy 9 maj 2014

electrolux dammsugare bäst i test 2016 Genomgående i texten används begreppet vårdnadshavare. I många familjer finns fler än två föräldrar och ett barn kan ha sociala föräldrar som inte anses vara vårdnadshavare enligt lagstiftningen. RFSL menar att det i råden bör avspeglas att det i vissa familjekonstellationer kan förekomma fler än två vuxna som innehar ett föräldraansvar, något som inte sällan är fallet inom hbtqpersoners familjebildningar (även kallade regnbågsfamiljer).

martin fitzgerald fbi portés disparus landstinget sörmland konst

högsta sparräntan för företag  

Särskilt ömmande omständigheter

att använda istället för fiberhusk coola kläder herr 19 feb 2014

osynlig tandställning kostar RFSL tillstyrker de lagändringar som föreslås i promemorian och välkomnar att barnrättsperspektivet därigenom stärks. RFSL menar dock att begreppet ”särskilt ömmande omständigheter” i 5 kap. 6 § UtlL också bör göras tillämpligt på hbtq-flyktingar.

medveten närvaro i nuet vädret göteborg april

morgondagens vinnare ställning  

Regeringens biståndspolitiska plattform

diana gabaldon främlingen film mjäll i håret kliar 12 feb 2014

otroligt roligt skämt Enligt den senare är det övergripande målet att ”hbt-personer ska kunna förbättra sina levnadsvillkor i de länder där Sverige bedriver utvecklingssamarbete”. För att denna vision ska översättas i konkret arbete krävs att hbtqpersoners rättigheter är ett perspektiv som uttryckligen nämns alla relevanta styrdokument och skrivelser, särskilt eftersom det inte längre finns någon hbtqhandlingsplan för Sida. RFSL menar därför att ytterligare integrering av hbtqperspektivet i biståndsplattformen är nödvändig för att inte riskera att detta glöms bort i initiativ eller av aktörer som inte har för vana att tänka in denna grupp i formuleringar av mer generella ordalag.

det är något bortom bergen lyrics kan inte gilla eller kommentera på instagram

polisen alingsås adress  

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

onsdags lotto trækning hvornår kända byggnader i london 27 jan 2014

rostade grönsaker lax RFSL anser att vid genomförande av föreskrifter och allmänna råd på området våld i nära relationer bör samtliga sju diskrimineringsgrunder uppmärksammas som viktiga aspekter av olika förutsättningar och möjligheter att få god hjälp. Specifikt vill RFSL lyfta fram att även könsidentitet och/eller könsuttryck måste finnas med uppräkningen av ”de särskilda behov som en våldutsatt kan ha på grund av” i stycket Stöd och hjälp enligt 5 kap. 11 § SoL. RFSL som företrädare för hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter) vill också peka på de specifika behov av utbildning som krävs för att ge gruppen ett likvärdigt bemötande. Specifikt inriktade insatser behövs också på flera områden, som skyddat boende för män och transpersoner och unga hbtqpersoner utsatta för hedersrelaterat våld.

fiskgryta torsk räkor Smellanmål lchf strikt

festool kapsåg kapex ks 120 eb set  

Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet

sekten som återuppstod osynlig utställning vinprovning 20 jan 2014

glömma bort att andas RFSL välkomnar att det omarbetade skyddsgrundsdirektivet innehåller en bestämmelse om att det ska tas hänsyn till könsrelaterade aspekter, inbegripet könsidentitet. Även om gällande svensk rätt innebär att transpersoner anses tillhöra en viss samhällsgrupp enligt Genèvekonventionens flyktingdefinition är kunskaperna om transpersoners situation i asylärenden fortfarande i hög utsträckning begränsad. RFSL vill därför särskilt betona vikten av att rättssäkerheten för asylsökande transpersoner förbättras.

jobba vaken natt lön katt har sår på svansen

ridskola islandshästar örebro län  

En ny lag om personnamn

sänggavel 120 trä santander billån restvärde 22 nov 2013

ont i nacken huvudvärk En persons namn, i synnerhet förnamnet, utgör en del av en persons identitet som ovillkorligen måste respekteras. Ett namn som inte upplevs överensstämma med en persons identitet, såsom en persons könsidentitet, måste, utan att lagen ställer hinder i vägen, kunna ändras. RFSL menar att rätten till ett förnamn som överensstämmer med en persons könsidentitet kan betraktas som en mänsklig rättighet. I Yogyakarta-principerna, som är av en expertgrupp utarbetade principer om tillämpning av det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna vad gäller sexuell läggning och könsidentitet, återfinns under princip 3 ”Rätten till erkännande inför lagen” ett konstaterande att alla länder måste vidta alla nödvändiga rättsliga, administrativa och andra åtgärder för att se till att det finns förfaranden i vilka alla identitetshandlingar som tillhandahålls av staten som anger en persons kön – inklusive födelseattester, pass, registreringsuppgifter om väljare och andra dokument – speglar personens i grunden egendefinierade könsidentitet.

väska day gweneth köpa timmerhus från estland

kristendomen film för barn  

Allmänna råd med kommentarer för förskolan

våra sinnen åk 5 vredesutbrott barn 2 år 31 okt 2013

kvinnor söker män jönköping Det finns en rik mångfald av olika familjeformer. RFSL menar att det bör avspeglas i ”Inledning” under stycket ”Föräldrar och vårdnadshavare” (sid 3) att det i vissa familjekonstellationer kan förekomma fler än två vuxna som innehar ett föräldraansvar, något som inte sällan är fallet inom hbtq-personers familjebildningar (även kallade regnbågsfamiljer). I stycket förekommer beskrivningen ”båda föräldrarna”, vilket pekar på en inställning om att antalet föräldrar inte skulle kunna vara fler än två personer. I verkligheten växer många barn upp i familjer där fler än två personer uttalat är föräldrar. RFSL föreslår att styckets andra mening i stället får följande lydelse: Barn står under vårdnad av två föräldrar eller en av dem … Därutöver skulle följande mening kunna infogas före styckets näst sista mening (som börjar Den förälder som inte …): I många familjer finns fler än två föräldrar och ett barn kan ha sociala föräldrar som inte anses vara vårdnadshavare enligt lagstiftningen.

födelsedagssång på finska text turkosen äldreboende solna

ska störa på engelska  

Medieetik och självsanering – skiss till en vidgad och stärkt prövning

c chaufför sökes stockholm lutande hantelpress utförande 4 juli 2013

kall hudton brun hårfärg RFSL anser att ett fungerande medieetiskt system är av största vikt. Detta särskilt med hänsyn till den personliga integriteten och skyddet av privatlivet för de personer, hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter), vars rättigheter RFSL särskilt bevakar. RFSL välkomnar diskussion och debatt om dessa frågor och ställer sig på så sätt positiva till Utgivarnas initiativ. RFSL hoppas även att mediebranschen, utifrån denna utredning, kan komma vidare i sin strävan efter ett mer heltäckande och självsanerande medieetiskt system.

beställa nytt pass solna margareta sjödin facebook

synonym für collection  

Ansökan om skadestånd för  tvångssterilisering

öppna golfbanor i skåne 2018 grönt kök ballingslöv 24 juni 2013

sören kierkegaard ne Att få stopp på tvångssteriliseringarna av personer som vill byta juridiskt kön har varit en av den svenska transrörelsens mest prioriterade frågor under lång tid. Det har varit ett lagkrav som ställt människor inför ett omöjligt ”val”; ett val som inte i praktiken var något val. Människor har tvingats välja mellan att få sin könsidentitet juridiskt erkänd och därmed tillgång till exempelvis id­kort med korrekt juridiskt kön, men förlora sin reproduktiva förmåga, eller att behålla sin reproduktiva förmåga och slippa genomgå oönskade kirurgiska ingrepp, men få leva med den utsatthet och psykiska påfrestning som en felaktig juridisk könstillhörighet innebär.

namn på de sju små dvärgarna skickas för pad

popstjärna biten av orm  

Främlingsfienden inom oss

sträcka ut nedre ryggen allas lika värde lag 17 juni 2013

hur många talar italienska RFSL tillstyrker utredningens förslag om att DO ska bredda sin verksamhet till att få en samordnande roll för arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. Vi vill dock också betona att det konkreta arbetet med diskrimineringsfall ofta utförs effektivare på lokal nivå av antidiskrimineringsbyråer. Ett brett nätverk av statliga myndigheter, Sveriges kommuner och landsting – SKL, forskare och företrädare för civilsamhället, inklusive antidiskrimineringsbyråerna och organisationer som organiserar de berörda grupperna, kan utgöra ett bra stöd till DO och ge en bred kunskapsbas.

ljusterö torg thai rollspel göteborg facebook

från gult till grått hår  

Hemställan till regeringen om att personer som tvångssteriliserats för att få ändrad könstillhörighet fastställd ges rätt till ersättning

lärarens ledarskap i skolan vikarieförmedlingen jönköping mail 21 maj 2013

stämmer väl överens engelska Riksdagen beslutar den 22 maj att kravet på sterilisering och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga vid ändring av könstillhörighet tas bort i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Detta i enlighet med den proposition i frågan regeringen lagt fram. RFSL välkomnar att transpersoner som vill ändra juridisk könstillhörighet, och genomgå könskorrigerande ingrepp, inte längre behöver utsättas för ett oåterkalleligt ingrepp som berövar dem deras fortplantningsförmåga. Vi beklagar dock samtidigt att detta krav i lagen bibehållits så länge som till 2013 och att staten därmed åsamkat ett stort antal personer omfattande skada.

skinnjacka mc modell damkläder busstider umeå skellefteå 2014

mjölktänder kvar som vuxen  

En tydligare organisation för Säkerhetspolisen

seriemördare sverige 2015 köpa lägenhet på gran canaria san agustin 15 mars 2013

ränta på ränta kalkylator kapitalförsäkring Säkerhetspolisen och den öppna polisen samverkar och samarbetar i olika hög grad. Frånvaron av strukturerade hot- och riskbedömningar inom polisen anser RFSL vara ett allvarligt problem. Kommittén menar, som sagt, att den inte har uppfattat det som sin uppgift att i något avseende förändra Säkerhetspolisens uppdrag. Vi vill därför understryka att vi menar Säkerhetspolisens uppdrag borde ses över som en konsekvens av den nya organisationen. Detta gäller i synnerhet Förordning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen, där vikten av samverkan mellan Säkerhetspolisen och den öppna polisen i fråga om hot- och riskbedömningar, i synnerhet i relation till hatbrott, borde framhävas och förtydligas.

åkersberga centrum jobb change bh butik göteborg

ytterdörr diplomat anna  

Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt vissa frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad

gamla nationella prov svenska åk 6 läsförståelse radłów mapa szukacz 28 feb 2013

gabriellas sång chords easy I promemorian föreslås en lagändring i lagen om kontaktförbud när det gäller kontaktförbud avseende gemensam bostad. Det föreslås att den risk för brott mot person som krävs för utfärdande av kontaktförbud avseende gemensam bostad inte längre ska behöva vara påtaglig. RFSL menar att denna föreslagna lagändring stärker brottsoffrets ställning och ställer sig därför positivt till genomförande av en sådan lagändring.

inte mer än rimligt på engelska skottlossning malmö 2017

recept potatisbakelse långpanna  

En ny modell för statlig utvärdering

förstora läpparna göteborg pris 8 månader sen i utvecklingen 21 feb 2013

candide voltaire résumé par chapitre détaillé pdf RFSL ställer sig bakom förslaget att tydligare koppla utvärderingarna till syftena, men vill samtidigt lyfta in perspektivet tydligare kring särskilt utsatta gruppers behov. RFSL menar det är extra viktigt att minoriteter i samhället, bland annat hbtq-personer, får tillgång till folkbildning utifrån deras situation och behov och ges en ökad delaktighet i utformandet av kultur. Därför bör utvärderingarna särskilt beakta hur minoriteter fått ökad delaktighet i samhället och kulturen genom folkbildningen. RFSL önskar även att uppföljningsansvaret ska förtydligas så att de nya medborgargrupper som folkbildningen vill nå ut till definieras ytterligare.

krampus masken kaufen österreich socialpedagogutbildning högskolan väst

olyckligt kär låtar  

En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet

krämig pastasallad med salami ensamstående mamma ekonomisk hjälp 21 jan 2013

sjukt trött innan mens De förslag om den framtida myndighetsstrukturen inom vård- och omsorgssektorn som presenteras är av stort intresse för RFSL. Genomförande av hela eller delar av förslaget kommer att påverka RFSL:s arbete och myndighetsarbetet med hbt-personers hälsa, i synnerhet hivpreventionen, och det nu pågående arbetet med att reformera vården för transpersoner. RFSL är positivt inställt till den föreslagna omorganisationen, att Statens Folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet slås ihop, tillsammans med Socialstyrelsens uppgifter inom områdena folk- och miljöhälsorapportering, men vill även peka på risker en sådan sammanslagning kan innebära.

anna karenina 1997 yapımı izle recept fikonmarmelad med valnötter

recept kycklinglårfileer i ugn  

Nya villkor för public service

naturkompaniet outlet haparanda öppettider kungliga musikhögskolan intagningspoäng 21 jan 2013

kapitel 18 i k2 årsredovisning RFSL tar inte ställning till utredningens förslag i stort utan väljer att lämna synpunkter på de delar som handlar om det utredningen kallar minoriteter, mångfald och spegling i dess kapitel 4 och 8. RFSL föreslår en tydligare skrivning angående förslaget om ett villkor i sändningstillstånden för SVT och SR att verksamheten ”ska bedrivas utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv”, i vilken det tydliggörs aspekter som ett mångfaldsperspektiv bör inbegripa.

alice tegners väg uppsala michael nylander tandläkare

elakartad tumör katt  

Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet

ekonomisk förening ändra stadgar kraftig huvudvärk vid förkylning 16 jan 2013

30 åriga kriget orsaker RFSL välkomnar de föreslagna ändringarna i Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (1972:119), där steriliseringskravet avskaffas, samt förslaget till lag (2009:400) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. RFSL har arbetat för att steriliseringskravet ska avskaffas i många år och ser fram emot att detta nu äntligen förändras i lagtext.

axelremsväska dam svart tvåltillverkning hemma recept

make up store malmö kurs  

En översyn av tryck- och yttrandefriheten

city gross sundsvall norra vägen sundsvall snälla ord som börjar på e 19 dec 2012

ytterdörr ovalt fönster RFSL förordar, med hänvisning till ovanstående, att regeringen snarast bör återkomma med lagstiftningsförslag som gör att även transpersoner skyddas mot hets i brottsbalken respektive tryckfrihetsförordningen. Vi kan även konstatera att det, med ledning av de särskilda yttrandena till föreliggande betänkande, skulle finnas en bred riksdagsmajoritet för en sådan lagändring.

åtgärd översätta engelska himlen är oskyldigt blå film text

glömt pin kod visa swedbank  

Grovt sexuellt övergrepp mot barn

berömda författare under romantiken gefüllte pfannkuchen mit hackfleisch 12 nov 2012

frankfurter rundschau bücher RFSL menar att samlag bör avlägsnas som jämförelsenorm för brottet våldtäkt mot barn. Detta bl.a. eftersom det sannolikt skulle medföra att det i fler fall än idag skulle gå att döma gärningsmän för det, i jämförelse med brotten sexuellt övergrepp mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn, grövre brottet våldtäkt mot barn. RFSL tillstyrker den i promemorian föreslagna nya lydelsen i 6 kap. 6 § brottsbalken av brottet grovt sexuellt övergrepp mot barn.

skörda frukterna synonym ersätta potatismjöl med maizena

monteringsanvisning vägghängd toalett ifö  

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

blindspot säsong 4 gult snor ena näsborren häst 5 nov 2012

slagit i huvudet ont i örat Då RFSL är en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter är det självklart att RFSL strävar efter att alla människor ska ha möjlighet till att uppnå en god hälsa och att rätten till hälso- och sjukvård utan restriktioner ska vara säkrad. RFSL välkomnar därmed initiativet att utöka rätten till hälso- och sjukvård för fler. Vi välkomnar och stödjer förslagen att alla barn ska ha samma rättighet till fullständig subventionerad hälso- och sjukvård, att alla får rätt till preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård och vård vid abort. Förslaget att provtagning och behandling för sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen blir kostnadsfritt tillgänglig för alla välkomnas särskilt. För att minska spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar i samhället är det av största vikt att alla som vistas i landet har möjlighet att testa sig och få behandling. För individen är det självklart också väsentligt att denne erbjuds adekvat vård för att kunna behålla så god hälsa som möjligt.

barakat ghebrehawariat ålder kramp i benen vad göra

kronofogden knackar på  

En ny brottsskadelag

emirates a380 på arlanda dikt till 20 årig bröllopsdag 21 okt 2012

pračka se sušičkou recenze RFSL har granskat betänkandet främst utifrån ett hatbrottsperspektiv, vilket innebär att fokus ligger på hur föreslagna eller uteblivna ändringar kan påverka brottsutsatta hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter). RFSL har lagt särskild tonvikt på resonemanget i kapitel 6 huruvida rätten till brottsskadeersättningen för kränkning ska utvidgas till vissa ärekränkningsbrott, samt kapitel 7 rörande om att eventuellt lindra brottsoffrets skyldighet att på egen hand kräva betalning av den skadeståndsskyldige.

förtret i välfärdsområdet akta dig på engelska

jungfrun passar med kräftan  

Gör det enklare!

cassels borås city santana golf country club mijas españa 28 sept 2012

spårar ur engelska RFSL uppskattar att regeringen tydligt uttalat att utanförskap anses vara ett hot mot folkhälsan. Däremot kan vi konstatera att ur folkhälsosynpunkt är det otillräckligt att enbart förebygga ohälsa genom att identifiera riskgrupper, riskfaktorer och – situationer utan att samtidigt följa upp med konkreta insatser och åtgärder riktad mot de riskgrupper som folkhälsopropositionen beskriver. Det är oklart om detta faller in under Statens Folkhälsoinstituts mandat, eller är kommuner och landstings ansvar. RFSL upplever ett i allmänhet bristande ansvar för svensk folkhälsopolitik idag och i synnerhet de särskilda utmaningar som är kopplade till hbt-personers hälsa.

björnen paddington youtube västervik resort karta

sakta vi gå genom stan wiki  

Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn

grisen i säcken galenskaparna lösa in utländska checkar 27 april 2012

lättmjölk eller mellanmjölk till barn Generellt sett anser RFSL att det är högst problematiskt att utredningen saknar en definition av man och kvinna. Överlag saknas information om sexuell läggning och könsidentitet hos brottsoffer och gärningsperson, varför det inte är möjligt att göra någon bedömning av antalet hbt-personer som eventuellt ingår i det underlag utredningen haft tillgång till. RFSL anser det är otillfredsställande att BRÅ inte för statistik avseende relationen mellan parterna inom ramen för fridskränkningsbrotten. Det gör att våld i hbt-relationer osynliggörs. I det fall utredningen granskat ett urval domar, från 2009, konstateras att ingen dom avser brott inom en samkönad relation. Utredningen konstaterar att genom ”införandet av fridskränkningsbrotten har också åstadkommits en generell höjning av straffvärdet för upprepade brott i nära relationer” (s. 89). RFSL välkomnar att det blivit lättare att döma för upprepade brott i nära relationer, men ifrågasätter att det går att konstatera att så blivit fallet även när det gäller upprepade brott i hbt-relationer.

sanning eller konsekvens frågor kärlek karlar ülkesi izle 1 bölüm full

framkalla engångskamera lund  

Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo och bisexuella män och andra män som har sex med män (MSM)

lillebror på tjuvjakt imdb väga tungt på engelska 30 jan 2012

fönstren eller fönstrena RFSL anser att handlingsplanen mycket tydligare borde beskriva det epidemilogiska läget som finns i Sverige. Som vi vet av statistiken är det bland män som har sex med män den inhemska virusöverförningen är som störst. Våra erfarenheter är att detta inte tas riktigt på allvar i utvecklingen av insatser lokalt. Vi menar därför att planen, på alla lämpliga ställen, måste understryka det faktum att gruppen står för majoriteten av den inhemska virusöverförningen och att gruppen är essentiell att nå om man verkligen menar allvar med att reducera den inhemska virusöverförningen innan 2016.

försvunnit på engelska spårlöst danmark säsong 13

mässordning svenska kyrkan  

Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

jordens ålder och utveckling handelshögskolan master flashback 19 dec 2011

skridskons dag linköping RFSL instämmer i det förslag som presenteras i betänkandet och ser att det skulle förbättra förutsättningarna för ett värdigt åldrande. Dock vill vi lägga fram några kompletteringar och frågeställningar inom några olika områden som betänkandet aktualiserar. Dessa fördelas in under rubrikerna varaktighet, tvåsamhet, diskriminering samt oberoende och utvecklas nedan.

ta bort minnen från facebook kan man få snygg kropp efter graviditet

sängbord mio vitt  

Fortsatt förälder – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull

framtidsgymnasiet malmö personal tyska städer att besöka 31 okt 2011

saltsjöbadens if simning Att själv få välja hur ens familjebildning ska se ut är en mänsklig rättighet som slås fast i både FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (artikel 16) och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (artikel 12). Lagstiftningen måste ta hänsyn till existerande familjeformer, inte minst med hänsyn till barn som föds, och inte missgynna en sorts familjebildning framför någon annan. RFSL välkomnar utredningens syfte att anpassa de familjeekonomiska stöden till dagens familjebildning, där särlevande föräldrar är vanligt.

hoppas jag väckt ert intresse åhlens city göteborg nordstan

reporter tv4 spårvagn  

Samlat, genomtänkt och uthålligt?

löparnas ultimata utmaning senaste bond film på dvd release date 31 okt 2011

konstnärsnämnden logga in RFSL instämmer i stort med de förslag som presenteras i betänkandet med nedan angivna tillägg/ändringar. Vi vill framhålla att efterlevandet av de mänskliga rättigheterna måste anses vara en av ett samhälles viktigaste grundpelare. RFSL menar därför att det är av största vikt att regeringen, inför framtagandet av nästa handlingsplan för arbetet med efterlevandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, tar till sig av den kritik och de förslag som framförs i betänkandet, med de tillägg/ändringar som nedan föreslås.

vuxenskolan malmö föreläsningar byta till sommardäck lag

best western göteborg karta  

Hetslagstiftningen och transpersoner

ulleråker mentalsjukhus uppsala linköpings universitet utbytesstudent 9 sept 2011

sandnessjøen på kart En reformerad hetslagstiftning skulle ge transpersoner en ökad känsla av samhälleligt skydd och stöd. Det skulle sända ut en viktig signal om att brott mot transpersoner betraktas som lika allvarliga som hets och hatbrott mot andra personer baserat på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Sverige ska inte vara ett land där kränkningar av transpersoner accepteras.

jag älskar dig också på franska makalös ab lön

bröd jäsa över natten grahamsmjöl  

Promemoria med utkast till lagrådsremiss: Skydd för enskilds identitet i domar och beslut

träna förkyld ingen feber får feber på eftermiddagen 9 sept 2011

sanna kallur träning RFSL skulle önska en fortsatt diskussion om vad ett domslut bör innefatta. Eftersom det inte är möjligt att sekretessbelägga andra uppgifter än de som riskerar att avslöja identiteten på målsäganden, anser RFSL att uppgifter om parternas sexuella läggning, könsidentitet och hivstatus i största möjliga utsträckning bör undvikas i ett domslut. Hotbilden för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med hiv är fortfarande stor och att bära på en hivinfektion innebär dessutom ett stigma som sträcker sig bortom en fysisk hotbild.

utsatt för brott störst av allt maja karaktär

rasta håby öppettider  

Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

krämig kycklingpaj med smördeg korvstroganoff barn 8 månader 21 juni 2011

bravo hundfoder skåne hb RFSL [vill] påpeka att utan någon förordning på detta område, vilket ju är fallet idag, blir följden att flertalet samkönade par som är gifta eller registrerade partners förlorar sina rättigheter som gifta eller registrerade partners när de flyttar från landet där äktenskapet eller partnerskapet ingicks till ett EU-land. RFSL välkomnar därför de förbättringar som de två föreslagna förordningarna skulle medföra för samkönade par och förutsätter att den svenska regeringen, i de fortsatta förhandlingarna, på ett konstruktivt sätt säkerställer att förordningarna kan antas utan försämringar i förhållande till de presenterade förslagen.

stödboende magnolia örebro mitt barn dricker mycket vatten på natten

stenströms outlet helsingborg  

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter

odla ärtskott i vatten kvinnlig könsstympning syrien 1 april 2011

fiskgryta fänkål saffran grädde RFSL instämmer i stort med de förslag som presenteras i utredningens betänkande. Delegationen för mänskliga rättigheter har utgått ifrån ett perspektiv på arbetet med de mänskliga rättigheterna som i stort sett stämmer överens med RFSL:s perspektiv på saken. Efterlevandet av de mänskliga rättigheterna måste anses vara en av ett samhälles viktigaste grundpelare. RFSL menar därför att det är av största vikt att de förslag som framförs i betänkandet, med de tillägg och ändringar som nedan föreslås, genomförs. Detta som ett led i det löpande arbetet med att säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterlevs i Sverige.

mälarenergi cup västerås 2018 sover oroligt 6 månader

enkla recept på baka  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap respektive Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap

dåligt samvete synonym begravningsbyrå malmö stjernfeldts 31 mars 2011

båt göta kanal sjötorp RFSL ser […] med oro på det faktum att det uppstått problem för vissa kvinnliga samkönade par att få igenom den ena partnerns närståendeadoption av ett gemensamt barn som tillkommit genom assisterad befruktning. RFSL menar att det viktigaste för ett barns bästa är att de föräldrar som vill vara föräldrar också tillåts vara det. Det kan inte vara en socialnämnds uppgift att försöka lägga hinder i vägen för en önskan om närståendeadoption genom att exempelvis ifrågasätta lämnade uppgifter om hur barnet kommit till eller att förlänga en utredning om fastställande av faderskap i sådana fall. RFSL råder därför Socialstyrelsen att komplettera föreskrifterna och allmänna råden om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap med relevant vägledning i de fall då barnet tillkommit genom assisterad befruktning

slänga ett getöga på samlat betygsdokument på engelska

droger påverkan på samhället  

Sexualbrottslagstiftningen utvärdering och reformförslag

sexuellt umgänge engelska kasslergratäng ris champinjoner 11 mars 2011

hytte til leie på åremål norefjell RFSL anser att det finns tillräckligt tungt vägande skäl för att bristande samtycke ska kunna utgöra rekvisit för sexualbrott, särskilt mot bakgrund av att det kan leda till att brottsoffer blir bättre bemötta av polis och rättsväsende så tillvida att offrets upplevelse inte riskerar bli ifrågasatt eller avfärdad på samma sätt. RFSL ställer sig därför positivt till utredningens förslag om införande av det nya brottet sexuellt övergrepp med bristande samtycke som rekvisit och stödjer därmed också utredningens förslag om att inte införa samtycke som rekvisit för brottet våldtäkt. Detta då sannolikt ökat fokus på brottsoffrets beteende i den rättsliga processen inte är önskvärt.

populäre namen 2015 smita ifrån på engelska

fångat på engelska  

Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar

impuls fysik 2 lösningar pdf prova på roller derby malmö 20 nov 2010

är ett glatt tyg RFSL vill framhålla att det är ytterst viktigt att Sverige snarast får en lagstiftning, praxis och behandlingsmodell för alla transpersoner som står i samklang med de olika internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige genom avtal förbundit sig att följa. Vi vill även påtala det angelägna i att de diagnoser som ligger till grund för behandling av transpersoner som söker vård omedelbart flyttas från avsnittet Psykiatriska sjukdomar och störningar i KSH97 och till ett annat avsnitt och befrias från stigmatiserande och patologiserande språkbruk.

arkiv digital folkräkning 1950 skidort i schweiz 6 bokstäver

skådespelerskan pia johansson  

Förbud mot köp av sexuell tjänst

kröpeliner sv alte herren säker stil bokus 25 okt 2010

trädgård i kallt klimat RFSL instämmer i att det är nödvändigt med ett fortsatt och uthålligt socialt arbete. De yrkesgrupper som arbetar med personer som finns i prostitutionen måste tillförsäkras ökad kunskap som inkluderar hbt-kompetens och normkritiskt tänkande, för att kunna möta olika personers behov av hjälp och stöd. Med hänvisning till våra kommentarer på utvärderingen vill vi betona vikten av ett socialt arbete som utgår ifrån personers egenupplevda erfarenheter och varierade behov. Som belysts så saknas i hög omfattning insatser som riktas mot gruppen hbt-personer i allmänhet. Vi vill särskilt lyfta fram män som säljer sex till män, hbt-ungdomar och transpersoner eftersom riktade insatser mot dessa målgrupper hitintills inte funnits.

centrumpraktiken kungälv bvc stora vita papperspåsar